Hakkımızda Tarihçemiz Ana Sayfa
Görevlerimiz:

Toplu İş Sözleşmesi dönemlerinde, gerekse de sonrasında, İşçi Sendikaları ile hassasiyetle sürdürülmeye çalışılan iyi ilişkilerin; Sözleşme ve İş Barışının korunması ve geliştirilmesinde de çok önemli rol sağladığı aşikardır.

Türkiye Selüloz, Kağıt ve Ağaç Mamulleri Sanayi İşverenleri Sendikası - KASİSEN

Büyükdere Cad. No: 95 Çınar Apt. Kat: 3 D:11  (34387) Mecidiyeköy - İstanbul     Telefon : 0212 275 13 88 - 0212 275 83 65   Fax : 0212 275 13 89

Kurulduğumuz günden bu yana görev alan Yönetim Kurullarımızın, uygulamaya geçirdiği çalışma programlarında; Sendikamızın üyeleri arasındaki ilişkileri ve dayanışmayı arttırmak, iletişim, koordinasyon ve güç birliğinin sağlanarak, Sendikamızca, üyelerine sunulan çalışmaların kalitesi ve verimliliğinin yükseltilmesi ve üyemiz bulunan işyerlerine özen içinde bir yönetim ve yürütüm anlayışının sergilenebilmesi amaçları doğrultusunda hareket edilerek, gerekli çalışmalar yapılmaktadır.   Cartier Replica Watches

Ayrıca üyemiz işyerlerinin, sözleşme dönemlerinin öncesi ve sonrasında bilgilendirici, yönlendirici, çalışma ilişkileri, ilgili mevzuatlar ve yasalar çerçevesinde, hak ve menfaatlerini korumak; sözleşmeye dayalı çalışma koşullarını belirleyebilmek için, gerekli çalışmalar ile sözleşme dönemi süresince tüm gelişmeleri ve varılabilecek sonuçlarını da detaylarıyla aktarmak amacıyla; raporlar, mukayeseli tablolar, diğer işkollarında yapılan toplu iş sözleşmeleri gibi, belge ve doneler de takip edilerek, işyerleri bilgilendirilmekte,  çeşitli araştırmalar da onlar adına yapılmaktadır.

Sözleşme dönemlerine en iyi şekilde hazırlanılması ve üye işyerlerimizin de görüş ve temennileri ışığında, toplu iş sözleşmelerinin başarılı sonuçlarla  nihailendirilebilmesi düşüncelerinden hareketle de; İşçi Sendikalarımız olan Selüloz-İş, Tümka-İş ve Öz-Kağıt-İş ile de diyaloglarımızın tümünü, sağlıklı biçimde sürdürmek, üyeler arasındaki işbirliği ve dayanışmayı da, belirli bir kuvvetlilikte tutmaya çalışarak, toplu sözleşme dönemlerimizi de olabildiğince sıkıntısız geçirmek ve sözleşme normları korumak ise; Yönetim Kurulumuz, diğer Kurullarımız  ve Genel Sekreterimizin daimi hedefi olarak benimsenmektedir.

Hedeflerimiz:

Dünyada ve Türkiye’de önemli ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmeler yanında artan globalleşme eğilimi de, beraberinde tüm Dünya ülkelerinde, yoğun bir rekabet ortamının yaşanmasına neden olmaktadır.

Türkiye’de, Dünyadaki bu gelişmelerden kaçınılmaz olarak etkilenmiş; yoğun rekabet, tüm ülke genelinde yaşanan ekonomik kriz, yoğun ithal ürün girdileri ve buna bağlı düşük fiyat politikası, serbest kur uygulaması, artan işsizlik ve yüksek işgücü, enerji, hammadde ve üretim maliyetlerinin yüksekliği gibi unsurlar, işkolumuzda yeralan üyemiz olan veya olmayan işyerlerini büyük ölçüde zorlamakta ve rekabet piyasası içinde de pazar payını ve satış politikalarını değişken kılmaktadır. Ayrıca, hükümetlere bağlı iç ve dış politikalar, özelleştirme sürecindeki gelişmeler, Avrupa Birliği’ne geçiş sürecinin uygulama ve sorunları ile de, ülkemiz ekonomisi ve sanayisinde  gittikçe zorlaşan bir dönemin yaşandığı gerçeğini de ortaya sermektedir.

İşyerlerimizde de, bu gelişmeler karşısında artan üretim ve işgücü maliyetlerini karşılayamama veya şartların ağırlaşması nedenleri ile sendikasızlaşma ve taşeron işçiyle çalışma eğilimlerini yanında getirmektedir. Ayrıca, işkolumuzdaki diğer işyerlerinde sendikasız ve hatta sosyal güvencesiz, kaçak işçi çalıştırmaya yönelik haksız rekabet ortamlarının da yaratıldığı ve bu gelişmenin de hiçbir şekilde durdurulamadığı da görülmekte; bu da işyerlerimizi ekonomik olarak büyük ölçüde sıkıntıya soktuğu aşikardır.

Yönetim Kurulumuz da yaşanan bütün bu olumsuz gelişmeler nedeniyle, Sendika üye sayımızı da dikkate alarak, yeni üyeler kazanmaya ve gerek Sendika Yönetiminde gerekse, Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinde; yaşanan dönemin koşullarına ayak uydurmaya da çalışarak, imzalanan toplu iş sözleşmelerini de ekonomik koşullara en uygun şekilde bağıtlamaya çalışmaktadır. Bağıtlanan tüm sözleşmelerimizde ise, işyerlerimizde, çalışan işçiler adına büyük önem arzeden İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanununun tüm  hükümlerinin uygulanmasına da büyük önem verilmektedir.

Sendikamızın kurulduğu günden bu yana, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonuna üye olduğundan; Konfederasyon bünyesinde sürdürülen Faaliyet, Seminer, Toplantı, Komisyon, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Danışma Konseyi ve sıklıkla yapılan Genel Sekreterler Koordinasyon Kurullarına, daimi olarak katılınmakta veya görev alınmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Rıza Kutlu Işık birkaç dönemdir TİSK Yönetim Kurulu ve Danışma Konseyi üyesi bulunduğundan; gerek TİSK ile ilgili toplantılar, gerekse Devlet ve Bakanlıklar nezdindeki tüm toplantılara katılmakta ve işkolumuz ile ilgili, sorunlar, ekonomik, sosyal, teknik, hukuki ve çalışma hayatı ile ilgili görüş ve düşüncelerimizi de, Sendikamız adına dile getirmektedir. Faaliyetlerin diğer bir kısmına ise, Yönetim Kurulu üyelerimizden bazıları veya çoğunlukla da, Genel Sekreterimiz katılmaktadır.

Tüm sendikal ve idari yürütüm çalışmaları ise, Yönetim Kurulu ile birlikte; Genel Sekreter Av. Ayşe Gül İREN tarafından sürdürülmektedir.

Temsil:
KASİSEN

Türkiye Selüloz, Kağıt ve Ağaç Mamulleri Sanayi İşverenleri Sendikası