SEND?KALAR VE TOPLU ?? S?ZLE?MES? KANUNU

__________________________________________________________________________________________

Kanun No. 6356  /  Kabul Tarihi: 18/10/2012


ON ?K?NC? B?LüM: ?e?itli ve Son Hükümler

__________________________________________________________________________________________

Sendikan?n faaliyetinin durdurulmas?:

MADDE 76- (1) Sendikan?n faaliyetinin durdurulmas? halinde, yedinci ila on ikinci b?lümlerde belirtilen i?lemler ve uygulamalar, durdurma karar?yla birlikte ask?ya al?n?r. Bu i?lemler ve uygulamalar, sendikan?n faaliyete ge?mesi ile kald??? yerden devam eder.


Tutanaklar ve sicil:

MADDE 77- (1) ?al??ma ve ?? Kurumu ?l Müdürlü?ü bu Kanun gere?ince kendisine tevdi edilen tutanak ve yaz?lar? ald??? tarihten ba?layarak ü? i? günü i?inde Bakanl??a g?nderir. Bir nüshas?n? da dosyas?nda saklar.

(2) Bakanl?k, toplu i? s?zle?meleri i?in bir sicil tutar. Toplu i? s?zle?mesinin metni üzerinde anla?mazl?k ??kt??? takdirde, Bakanl?k?a sicile kaydedilmi? metin esas al?n?r. Sicilin tutulmas?na ili?kin usul ve esaslar Bakanl?k?a ??kar?lacak bir y?netmelikle düzenlenir.


Ceza hükümleri:

MADDE 78- (1) Bu Kanuna g?re;

a) 6 nc? maddede belirtilen sendikalar i?in kurucu olabilme ?artlar?na sahip oldu?una ili?kin ger?e?e ayk?r? beyanda bulunanlar,swiss replica watches fiilleri daha a??r bir cezay? gerektirmedi?i takdirde yediyüz Türk Liras?,

b) 14 üncü maddeye g?re yap?lacak se?imlerle ilgili oylamalara ve bu oylamalar?n say?m ve d?kümüne hile kar??t?ranlar, fiilleri daha a??r bir cezay? gerektirmedi?i takdirde be?bin Türk Liras?,

c) 17 nci maddeye ayk?r? olarak üye kaydedenler ile 19 uncu maddeye ayk?r? olarak üye kalmaya veya üyelikten ayr?lmaya zorlayanlar, fiilleri daha a??r bir cezay? gerektirmedi?i takdirde her bir üyelik i?in yediyüz Türk Liras?,

?) 26 nc? maddenin alt?nc? f?kras?na ayk?r? hareket edenler ile yedinci f?kras?na g?re siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya i?aretlerinin kullan?lmas?na karar veren veya kullananlar be?bin Türk Liras?,

d) 28 inci maddenin ikinci ve ü?üncü f?kralar?na ayk?r? hareket eden kurulu?lar?n yetkili sorumlular? binbe?yüz Türk Liras?, fiilin tekrar? halinde ise ayr?ca ba??? miktar? kadar,

e) Bu Kanunda kanuni grev veya lokavt i?in belirtilen ?artlar ger?ekle?meksizin al?nan bir grev veya lokavt karar?n?n uygulanmas? halinde; grev veya lokavta karar verenler, b?yle bir grev veya lokavta karar verilmesine veya uygulanmas?na veya bunlara kat?lmaya veya devama zorlayan veya te?vik edenler ile lokavta kat?lanlar ve devam edenler fiilleri daha a??r bir cezay? gerektirmedi?i takdirde be?bin Türk Liras?,

f) Kanun d??? greve kat?lanlar ve devam edenler yediyüz Türk Liras?,

g) Kanuni bir grev veya lokavt karar?n?n bu Kanunda yaz?l? usul ve esaslar d???nda uygulanmas? halinde, bu karar? uygulayanlar, uygulanmas?na veya devam?na zorlayanlar veya te?vik edenler be?bin Türk Liras?,

?) Grev veya lokavt?n mahkeme karar?yla sürekli veya ge?ici, tamamen veya k?smen yasaklanmas?na ra?men, karar? kald?rmayanlar, uygulamaya devam edenler, devam?na te?vik edenler, zorlayanlar, kat?lan ve kat?lmaya devam edenler fiilleri daha a??r bir cezay? gerektirmedi?i takdirde be?bin Türk Liras?,

h) Greve kat?ld?klar? veya lokavta maruz kald?klar? halde, grev veya lokavt?n uyguland??? i?yerlerinden ayr?lmayanlar ile i??ileri bu eylemlere zorlayan veya te?vik edenler fiilleri daha a??r bir cezay? gerektirmedi?i takdirde yediyüz Türk Liras?,

?) 65 inci maddede belirtilen izni almadan yeni i??i alan i?veren, izinsiz ald??? her bir i??iyle ilgili olarak yediyüz Türk Liras?,

i) 68 inci madde hükmüne ayk?r? olarak grev yapan i??ilerin yerine i??i ?al??t?ran i?veren veya i?veren vekili, ald??? her bir i??iyle ilgili olarak binbe?yüz Türk Liras?,

j) ???i sendikas?n?n üyesi olmayan grev g?zcüleri ile 73 üncü madde hükümlerine ayk?r? davranan grev g?zcüleri binbe?yüz Türk Liras?, idari para cezas? ile cezaland?r?l?r.

(2) Bu maddenin birinci f?kras?n?n (a) ve (d) bentlerinde belirtilen fiilleri i?leyenler, idari yapt?r?m karar?n?n kesinle?mesinden itibaren be? y?l süreyle sendika organlar?nda g?rev alamaz.

(3) Birinci f?krada ?ng?rülen idari yapt?r?mlar, gerek?esi belirtilmek suretiyle ?al??ma ve ?? Kurumu ?l Müdürünce verilir.


G?revli ve yetkili mahkeme:

MADDE 79- (1) Bu Kanunun uygulanmas?ndan do?an uyu?mazl?klar i? davalar?na bakmakla g?revli ve yetkili mahkemelerde g?rülür. Ancak yedinci ila on birinci b?lümlerin uygulanmas?ndan do?an uyu?mazl?klar i?in, g?revli makam?n bulundu?u yer mahkemesi yetkilidir.


Di?er kanunlar?n uygulanmas?:

MADDE 80- (1) Kurulu?lar hakk?nda, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4721 say?l? Kanun ile 4/11/2004 tarihli ve 5253 say?l? Dernekler Kanununun bu Kanuna ayk?r? olmayan hükümleri uygulan?r.

(2) Toplu i? s?zle?meleri hakk?nda, bu Kanunda hüküm olmayan hallerde 4721 say?l? Kanun ve 11/1/2011 tarihli ve 6098 say?l? Türk Bor?lar Kanunu ile i? s?zle?mesini düzenleyen di?er kanunlar?n bu Kanuna ayk?r? olmayan hükümleri uygulan?r.

(3) Bu Kanunda aksi ?ng?rülmedik?e, bu Kanunun uygulanmas?na ili?kin tebligat 11/2/1959 tarihli ve 7201 say?l? Tebligat Kanunu hükümlerine g?re yap?l?r.


Yürürlükten kald?r?lan hükümler:

MADDE 81- (1) 5/5/1983 tarihli ve 2821 say?l? Sendikalar Kanunu, 5/5/1983 tarihli ve 2822 say?l? Toplu ?? S?zle?mesi, Grev ve Lokavt Kanunu ve 30/1/1950 tarihli ve 5521 say?l? ?? Mahkemeleri Kanununun 1 inci maddesinin ikinci f?kras?n?n (A) bendi yürürlükten kald?r?lm??t?r.

(2) Di?er mevzuatta 2821 ve 2822 say?l? kanunlara yap?lan at?flar bu Kanuna yap?lm?? say?l?r.

GE??C? MADDE 1- (1) Kurulu?lar bu Kanun gere?i yapmak zorunda olduklar? tüzük de?i?ikliklerini bu Kanunun yay?m? tarihinden itibaren bir y?l i?inde y?netim kurulu karar?yla ger?ekle?tirir. Tüzük de?i?iklikleri, yap?lacak ilk genel kurulun onay?na sunulur. Ancak, sendikalar faaliyet g?sterece?i i?kolunu, bu Kanunun 4 üncü maddesinin ü?üncü f?kras?nda belirtilen y?netmeli?in yay?m? tarihinden itibaren bir ay i?erisinde y?netim kurulu karar?yla belirler.

GE??C? MADDE 2- (1) Bakanl?k, 19 uncu maddede belirtilen y?netmeli?in yay?m? tarihinden itibaren alt? ay i?inde kay?tlar?nda yer alan üye listelerini i??i sendikalar?na g?nderir. Sendikalar, varsa itirazlar?n? bir ay i?inde Bakanl??a bildirir. Bakanl?k, itirazlar? en ge? bir ay i?inde karara ba?lar.

GE??C? MADDE 3- (1) Bu Kanunun uygulanmas?na ili?kin düzenlemeler, bu Kanunun yay?m?   tarihinden   itibaren  bir  y?l  i?inde  yürürlü?e  konulur.  Bu  düzenlemeler  yürürlü?e girinceye kadar, mülga 2821 ve 2822 say?l? kanunlara dayan?larak yürürlü?e konulan düzenlemelerin bu Kanuna ayk?r? olmayan hükümlerinin uygulanmas?na devam olunur.

GE??C? MADDE 4- (1) 17 nci maddenin be?inci f?kras?nda belirtilen sendika üyeli?inin kazan?lmas? ve 19 uncu maddenin ikinci ve d?rdüncü f?kralar?nda belirtilen sendika üyeli?inden ?ekilme i?lemlerinin e-Devlet kap?s? üzerinden yap?lmas?; bu Kanunun yürürlü?e girdi?i tarihten itibaren birinci y?l?n sonuna kadar, mülga 2821 say?l? Kanunun 22 nci maddesinin ü?üncü ve be?inci f?kralar? ile 25 inci maddesinin ikinci f?kras? hükümlerine g?re yap?l?r.

GE??C? MADDE 5- (1) Kanunun yay?m? tarihinde sendika y?neticisi oldu?u i?in i? s?zle?mesini feshetmi? olan y?neticiler hakk?nda 23 üncü maddenin ikinci ve ü?üncü f?kra hükümleri uygulan?r. Ancak 23 üncü maddenin ikinci f?kras?ndaki nedenlerden biri ile g?revi sona eren y?neticiler, bu tarihten itibaren bir ay i?erisinde i?verene ba?vurmak kayd?yla emsal ücret üzerinden k?dem tazminat?na hak kazan?r.

GE??C? MADDE 6- (1) 41 inci maddenin birinci ve be?inci f?kralar? ile 43 üncü maddenin ikinci ve d?rdüncü f?kralar?nda yer alan kurulu bulundu?u i?kolunda en az yüzde ü? üye ?art?, Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyonlara ba?l? i??i sendikalar? i?in Ocak 2013 istatisti?inin yay?m? tarihinden 1/7/2016 tarihine kadar yüzde bir, 1/7/2018 tarihine kadar yüzde iki olarak uygulan?r.

(2) En son yay?mlanan 2009 istatisti?i sonras?nda, 15/9/2012 tarihine kadar kurulmu? ve Ekonomik ve Sosyal Konseye üye konfederasyonlara üye olmu? i??i sendikalar?n?n bu Kanunun yürürlük tarihinden Ocak 2013 istatistiklerinin yay?mland??? tarihe kadar yapacaklar? yetki tespit talepleri, 41 inci maddenin birinci f?kras?nda yer alan i?yeri veya i?letme ?o?unlu?u ?artlar?na g?re Bakanl?k?a sonu?land?r?l?r.

(3) Ocak 2013 istatistiklerinin yay?mland??? tarihe kadar, Bakanl??a yap?lm?? olan yetki tespit ba?vurular? ile taraf olduklar? bu Kanunun yürürlü?ünden ?nce imzalanm?? toplu i? s?zle?mesi Ocak 2013 istatistiklerinin yay?m? tarihinden sonra sona erecek olan sendikalar?n, bir sonraki toplu i? s?zle?mesiyle s?n?rl? olmak üzere yapacaklar? yetki tespit ba?vurular? mülga 2822 say?l? Kanunun 12 nci maddesine g?re Bakanl?k?a yay?mlanm?? Temmuz 2009 istatistiklerine ve mülga 2822 say?l? Kanunda belirtilen hükümlere g?re sonu?land?r?l?r.

(4) Bu Kanunun yürürlük tarihinden ?nce ba?lam?? toplu i? s?zle?mesi g?rü?meleri ve toplu i? uyu?mazl?klar? mülga 2822 say?l? Kanun ve bu Kanuna dayal? tüzük ve y?netmeliklere g?re sonu?land?r?l?r.


Yürürlük:

MADDE 82- (1) Bu Kanun yay?m? tarihinde yürürlü?e girer.


Yürütme:

MADDE 83- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(s. say?s?: 197)

(1) SAYILI CETVEL

_______________________________________________

No: ??kollar?

1-   Avc?l?k, bal?k??l?k, tar?m ve ormanc?l?k

2-   G?da sanayi

3-   Madencilik ve ta? ocaklar?

4-   Petrol, kimya, lastik, plastik ve ila?

5-   Dokuma, haz?r giyim ve deri

6-   A?a? ve ka??t

7-   ?leti?im

8-   Bas?n, yay?n ve gazetecilik

9-   Banka, finans ve sigorta

10- Ticaret, büro, e?itim ve güzel sanatlar

11- ?imento, toprak ve cam

12- Metal

13- ?n?aat

14- Enerji

15- Ta??mac?l?k

16- Gemi yap?m? ve deniz ta??mac?l???, ardiye ve antrepoculuk

17- Sa?l?k ve sosyal hizmetler

18- Konaklama ve e?lence i?leri

19- Savunma ve güvenlik

20- Genel i?ler

_______________________________________________

mechanische uhren

militaruhren

chronograph herrenuhr

sport herrenuhren

sport herrenuhren

herrenuhren leder

herrenuhren edelstahl

herrenuhren schwarz

herrenuhr rosegold

goldene herrenuhren

montre femme cuir

montre squelette femme

montre femme cuir pas cher

montre or femme luxe

montre mecanique femme

Türkiye Selüloz, Ka??t ve A?a? Mamulleri Sanayi ??verenleri Sendikas? - KAS?SEN

Büyükdere Cad. No: 95 ??nar Apt. Kat: 3 D:11/12 34387 Mecidiyek?y - ?stanbul     Telefon : 0212 275 13 88 - 0212 275 13 89   Fax : 0212 217 88 88

KAS?SEN

Türkiye Selüloz, Ka??t ve A?a? Mamulleri Sanayi ??verenleri Sendikas?