SEND?KALAR VE TOPLU ?? S?ZLE?MES? KANUNU

__________________________________________________________________________________________

Kanun No. 6356  /  Kabul Tarihi: 18/10/2012


ON B?R?NC? B?LüM: Grev ve Lokavt

__________________________________________________________________________________________

Grevin tan?m?:

MADDE 58- (1) ???ilerin, topluca ?al??mamak suretiyle i?yerinde faaliyeti durdurmak veya i?in niteli?ine g?re ?nemli ?l?üde aksatmak amac?yla, aralar?nda anla?arak veya bir kurulu?un ayn? ama?la topluca ?al??mamalar? i?in verdi?i karara uyarak i?i b?rakmalar?na grev denir.

(2) Toplu i? s?zle?mesinin yap?lmas? s?ras?nda uyu?mazl?k ??kmas? halinde, i??ilerin ekonomik ve sosyal durumlar? ile ?al??ma ?artlar?n? korumak veya geli?tirmek amac?yla, bu Kanun hükümlerine uygun olarak yap?lan greve kanuni grev denir.

(3) Kanuni grev i?in aranan ?artlar ger?ekle?meden yap?lan grev kanun d???d?r.


Lokavt?n tan?m?:

MADDE 59- (1) ??yerinde faaliyetin tamamen durmas?na neden olacak tarzda, i?veren veya i?veren vekili taraf?ndan kendi karar?yla veya bir kurulu?un verdi?i karara uyarak, i??ilerin topluca i?ten uzakla?t?r?lmas?na lokavt denir.

(2) Toplu i? s?zle?mesinin yap?lmas? s?ras?nda uyu?mazl?k ??kmas? ve i??i sendikas? taraf?ndan grev karar? al?nmas? halinde bu Kanun hükümlerine uygun olarak yap?lan lokavta kanuni lokavt denir.

(3) Kanuni lokavt i?in aranan ?artlar ger?ekle?meden yap?lan lokavt kanun d???d?r.


Kanuni grev ve lokavt karar?n?n al?nmas? ve uygulamaya konulmas?:

MADDE 60- (1) Grev karar?, 50 nci maddenin be?inci f?kras?nda belirtilen uyu?mazl?k tutana??n?n tebli?i tarihinden itibaren altm?? gün i?inde al?nabilir ve bu süre i?erisinde alt? i? günü ?nceden kar?? tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya konulabilir. Bu süre i?erisinde, grev karar?n?n al?nmamas? veya uygulanaca?? tarihin kar?? tarafa bildirilmemesi halinde toplu i? s?zle?mesi yapma yetkisi dü?er.

(2) Uyu?mazl???n taraf? olan i?veren sendikas? veya sendika üyesi olmayan i?veren, grev karar?n?n kendisine tebli?inden itibaren altm?? gün i?inde lokavt karar? alabilir ve bu süre i?erisinde alt? i? günü ?nceden kar?? tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya koyabilir.

(3) Grev ve lokavt kararlar?,Swiss Replica Watches karar? alan taraf?a i?yeri veya i?yerlerinde derhal ilan edilir.

(4) Bildirilen tarihte ba?lamayan grev hakk? veya lokavt dü?er. Süresi i?inde grev karar? uygulamaya konulmam??sa ve al?nm?? bir lokavt karar? da yoksa veya lokavt da süresi i?inde uygulamaya konulmam??sa yetki belgesinin hükmü kalmaz.

(5) Grev ve lokavt kararlar?n?n uygulanaca?? tarih, karar? alan taraf?a kar?? tarafa tebli? edilmek üzere notere ve bir ?rne?i de g?revli makama tevdi edilir. Uygulama tarihi, karar? alan taraf?a ayr?ca i?yeri veya i?yerlerinde derhal ilan edilir.

(6) Grup toplu i? s?zle?mesine ili?kin uyu?mazl?klarda grev karar?, uyu?mazl???n kapsam?ndaki i?yerlerinin bir k?sm? i?in al?nm?? olsa dahi lokavt karar? uyu?mazl???n kapsam?ndaki ba?ka i?yerleri i?in de al?nabilir.

(7) Kanuni grev karar? al?nan bir uyu?mazl?kta ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakan? uyu?mazl???n ??zümü i?in bizzat arabuluculuk yapabilece?i gibi bir ki?iyi de arabulucu olarak g?revlendirebilir.


Grev oylamas?:

MADDE 61- (1) Grev karar?n?n i?yerinde ilan edildi?i tarihte o i?yerinde ?al??an i??ilerin en az d?rtte birinin ilan tarihinden itibaren alt? i? günü i?inde i?yerinin ba?l? bulundu?u g?revli makama yaz?l? ba?vurusu üzerine, g?revli makamca talebin yap?lmas?ndan ba?layarak alt? i? günü i?inde grev oylamas? yap?l?r.

(2) Oylamaya ili?kin itirazlar, oylama gününden ba?layarak ü? i? günü i?inde mahkemeye yap?l?r. ?tiraz, mahkemece ü? i? günü i?inde kesin olarak karara ba?lan?r.

(3) Oylamada grev ilan?n?n yap?ld??? tarihte i?yerinde ?al??an i??ilerden oylamaya kat?lanlar?n salt ?o?unlu?u grevin yap?lmamas? y?nünde karar verirse, bu uyu?mazl?kta al?nan grev karar? uygulanamaz. Bu durumda 60 ?nc? maddenin  birinci  f?kras?nda  belirtilen  sürenin sonuna kadar anla?ma sa?lanamazsa veya 51 inci maddenin birinci f?kras?nda belirtilen süre i?erisinde i??i sendikas? Yüksek Hakem Kuruluna ba?vurmazsa yetki belgesinin hükmü kalmaz.

(4) ??letme toplu i? s?zle?mesi yap?lmas?na ili?kin uyu?mazl?kta grev oylamas? talebi, i?letmenin her bir i?yerinin ba?l? bulundu?u g?revli makama yap?l?r. Grev oylamas? isteyen i??ilerin say?s?n?n yeterli orana ula??p ula?mad???n?n tespiti ile grev oylamas?n?n sonu?lar? i?letme merkezinin ba?l? bulundu?u g?revli makamda toplan?r ve toplu sonu? orada belirlenir.

(5) Grup toplu i? s?zle?mesi yap?lmas?na ili?kin uyu?mazl?kta grev oylamas? talebi, grubun her bir i?yerinin ba?l? bulundu?u g?revli makama yap?l?r. Grev oylamas? isteyen i??ilerin say?s?n?n yeterli orana ula??p ula?mad???n?n tespiti ile grev oylamas?n?n sonu?lar? her i?yeri i?in ayr?ca belirlenir.

(6) Grev oylamas?n?n usul ve esaslar? Bakanl?k?a ??kar?lacak bir y?netmelikle düzenlenir.


Grev ve lokavt yasaklar?:

MADDE 62- (1) Can ve mal kurtarma i?lerinde; cenaze i?lerinde ve mezarl?klarda; ?ehir ?ebeke suyu, elektrik, do?al gaz, petrol üretimi,Audemars Piguet Replica Watches tasfiyesi ve da??t?m? ile nafta veya do?algazdan ba?layan petrokimya i?lerinde; bankac?l?k hizmetlerinde; Mill? Savunma Bakanl??? ile Jandarma Genel Komutanl??? ve Sahil Güvenlik Komutanl???nca do?rudan i?letilen i?yerlerinde; kamu kurulu?lar?nca yürütülen itfaiye ve ?ehir i?i toplu ta??ma hizmetlerinde ve hastanelerde grev ve lokavt yap?lamaz.

(2) Bakanlar Kurulu, genel hayat? ?nemli ?l?üde etkileyen do?a olaylar?n?n ger?ekle?ti?i yerlerde bu durumun devam? süresince yürürlükte kalmak kayd?yla gerekli g?rdü?ü i?yerlerinde grev ve lokavt? yasaklayabilir. Yasa??n kalkmas?ndan itibaren altm?? gün i?inde alt? i? günü ?nce kar?? tarafa bildirilmek kayd?yla grev ve lokavt uygulamas?na devam edilir.

(3) Ba?lad??? yolculu?u yurt i?indeki var?? yerlerinde bitirmemi? deniz, hava, demir ve kara ula?t?rma ara?lar?nda grev ve lokavt yap?lamaz.


Grev ve lokavt?n ertelenmesi:

MADDE 63- (1) Karar verilmi? veya ba?lanm?? olan kanuni bir grev veya lokavt genel sa?l??? veya mill? güvenli?i bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyu?mazl?kta grev ve lokavt? altm?? gün süre ile erteleyebilir. Erteleme süresi, karar?n yay?m? tarihinde ba?lar.

(2) Erteleme karar?n?n yürürlü?e girmesi üzerine, 60 ?nc? maddenin yedinci f?kras?na g?re belirlenen arabulucu, uyu?mazl???n ??zümü i?in erteleme süresince her türlü ?abay? g?sterir. Erteleme süresi i?erisinde taraflar aralar?nda anla?arak uyu?mazl??? ?zel hakeme de g?türebilir.

(3) Erteleme süresinin sonunda anla?ma sa?lanamazsa, alt? i? günü i?inde taraflardan birinin ba?vurusu üzerine uyu?mazl?k Yüksek Hakem Kurulunca ??zülür. Aksi takdirde i??i sendikas?n?n yetkisi dü?er.


Grev ve lokavt?n uygulanmas?:

MADDE 64- (1) ???iler greve kat?l?p kat?lmamakta serbesttir. Greve kat?lan i??iler ile lokavta maruz kalan i??iler i?yerinden ayr?lmak zorundad?r. Greve kat?lmayan veya kat?lmaktan vazge?enlerin i?yerinde ?al??malar? hi?bir ?ekilde engellenemez. Ancak, i?veren bu i??ileri ?al??t?r?p ?al??t?rmamakta serbesttir.

(2) Greve kat?lan veya lokavta maruz kalan i??ilerin i?yerine giri? ??k??? engellemeleri yasakt?r.

(3) Grev ba?lamadan ?nce üretilen ürünlerin sat?lmas?na ve i?yeri d???na ??kar?lmas?na engel olunamaz.

(4) Greve kat?lmay?p ?al??an i??ilerin üretti?i ürünlerin sat?lmas?na ve i?yeri d???na ??kar?lmas?na, i?yeri i?in gerekli maddelerin, ara? ve gere?lerin i?yerine sokulmas?na engel olunamaz. Bu f?kraya g?re i?lerin g?rülmesinde 68 inci madde hükümleri uygulan?r.

(5) Grev esnas?nda greve karar veren sendikan?n kusurlu hareketi sonucu grev uygulanan i?yerinde neden olunan maddi zarardan sendika sorumludur. Yetkili i??i sendikas?n?n karar? olmadan i??i ya da y?neticilerin bireysel eylemlerinden kaynaklanan zararlardan kusuru olan y?netici ya da i??i sorumludur.


Kanuni grev ve lokavta kat?lamayacak i??iler:

MADDE 65- (1) Hi?bir surette üretim veya sat??a y?nelik olmamak kayd?yla niteli?i bak?m?ndan sürekli olmas?nda teknik zorunluluk bulunan i?lerde faaliyetin devaml?l???n? veya i?yeri güvenli?ini, makine ve demirba? e?yalar?n?n, gere?lerinin, hammadde, yar? mamul ve mamul maddelerin bozulmamas?n? ya da hayvan ve bitkilerin korunmas?n? sa?layacak say?da i??i, kanuni grev ve lokavt s?ras?nda ?al??mak, i?veren de bunlar? ?al??t?rmak zorundad?r.

(2) Grev ve lokavt d???nda kalacak i??ilerin niteli?i, say?s? ve yedekleri, i?veren veya i?veren vekili taraf?ndan toplu g?rü?menin ba?lamas?ndan itibaren alt? i? günü i?inde i?yerinde yaz? ile ilan edilir ve bu ilan?n bir ?rne?i taraf i??i sendikas?na tebli? edilir. Bu tebli?den itibaren alt? i? günü i?inde i??i sendikas? mahkemeye itirazda bulunmazsa ilan hükümleri kesinle?ir. ?tiraz halinde mahkeme alt? i? günü i?inde kesin olarak karar verir.

(3) Grev ve lokavta kat?lamayacak i??iler her ne sebeple olursa olsun kanuni süre i?inde tespit edilmemi? ise i?veren veya i??i sendikas? ?al??acak i??i say?s?n?n tespitini süre ge?tikten sonra da g?revli makamdan isteyebilir. G?revli makam bu tespiti en k?sa zamanda yaparak taraflara tebli? eder. Gerekli hallerde g?revli makam resen tespitte bulunabilir. G?revli makam?n tespitine kar??, taraflardan her biri mahkemeye alt? i? günü i?inde itiraz edebilir. Mahkeme alt? i? günü i?inde kesin olarak karar verir.

(4) Grev ve lokavt?n uygulanaca?? d?nemde hangi i??ilerin i?yerinde ?al??maya devam edecekleri g?revli makamca grev ve lokavt karar?n?n bildirilmesinden itibaren ü? i? günü i?inde resen tespit edilerek ilgili i?verene ve i??ilere yaz? ile bildirilir. O i?yerinde ?al??an ve toplu g?rü?mede taraf olan i??i sendikas? ve ?ubesinin y?neticileri bu hükme tabi tutulamaz.

(5) ??veren, grev ve lokavta kat?lamayacak i??ilerden herhangi bir nedenle ?al??mayanlar?n yerine g?revli makam?n yaz?l? izni ile yeni i??i alabilir.


Grev hakk?n?n ve lokavt?n güvencesi:

MADDE 66- (1) Toplu i? s?zle?melerine ve i? s?zle?melerine, grev hakk? veya lokavttan vazge?ilmesine veya bunlar?n k?s?tlanmas?na dair konulacak hükümler ge?ersizdir.

(2) Kanuni bir grev karar?n?n al?nmas?na kat?lma, te?vik etme, greve kat?lma veya greve kat?lmaya te?vik etme nedeniyle bir i??inin i? s?zle?mesi feshedilemez.

(3) Grev ve lokavt süresince i??iler, sigorta yard?mlar?ndan 31/5/2006 tarihli ve 5510 say?l? Sosyal Sigortalar ve Genel Sa?l?k Sigortas? Kanununun ilgili hükümlerine g?re yararlan?r.


Kanuni grev ve lokavt?n i? s?zle?melerine etkisi:

MADDE 67- (1) Kanuni greve kat?lan, greve kat?lmayan veya kat?lmaktan vazge?ip de grev nedeniyle ?al??t?r?lamayan ve kanuni lokavta maruz kalan i??ilerin i? s?zle?meleri grev ve lokavt süresince ask?da kal?r.

(2) ??veren, grev ve lokavt nedeniyle i? s?zle?meleri ask?da kalan i??ilerin grev veya lokavt?n ba?lamas?ndan ?nce i?leyen ücretlerini ve eklerini ola?an ?deme gününde ?demek zorundad?r. ?demeyi yapacak personel de bunun i?in ?al??makla yükümlüdür. Aksi halde 65 inci maddenin be?inci f?kras? hükmü uygulan?r.

(3) Grev ve lokavt süresince i? s?zle?meleri ask?da kalan i??ilere bu d?nem i?in i?verence ücret ve sosyal yard?mlar ?denemez, bu süre k?dem tazminat? hesab?nda dikkate al?nmaz. Toplu i? s?zle?melerine ve i? s?zle?melerine bunlar?n aksine hüküm konulamaz.


???i alma ve ba?ka i?e girme yasa??:

MADDE 68- (1) ??veren, kanuni bir grev veya lokavt süresince, 67 nci madde hükmü gere?ince i? s?zle?meleri ask?da kalan i??ilerin yerine, sürekli ya da ge?ici olarak ba?ka i??i alamaz veya ba?kalar?n? ?al??t?ramaz. Ancak greve kat?lamayacak ve lokavta maruz b?rak?lamayacak i??ilerden, ?len, kendi iste?i ile ayr?lan veya i? s?zle?mesi i?veren taraf?ndan hakl? nedenle feshedilenlerin yerine yeni i??i al?nabilir. ??verenin bu yasa?a ayk?r? hareketi, taraf sendikan?n yaz?l? ba?vurusu halinde g?revli makamca denetlenir.

(2) Greve kat?lmayan veya kat?lmaktan vazge?en i??iler, ancak kendi i?lerinde ?al??t?r?labilir. Bu i??ilere, greve kat?lan i??ilerin i?leri yapt?r?lamaz.

(3) Kanuni bir grev ve lokavt dolay?s?yla i? s?zle?meleri ask?da kalan i??iler, grev veya lokavt süresince ba?ka bir i?verenin yan?nda ?al??amaz. Aksi halde i??inin i? s?zle?mesi i?verence hakl? nedenle feshedilebilir. Ancak k?smi süreli i? s?zle?mesi ile ?al??an i??iler, kanuni haftal?k ?al??ma süresini tamamlayacak süreyi a?mamak üzere ba?ka bir i?verenin i?yerinde ?al??abilir.


Kanuni grev ve lokavt?n konut haklar?na etkisi:

MADDE 69- (1) ??veren, kanuni bir grev veya lokavt süresince greve kat?lan veya lokavta u?rayan i??ilerin oturduklar? ve kendisi taraf?ndan sa?lanm?? olan konutlardan ??kmalar?n? isteyemez.

(2) ??veren, bu konutlarda oturan i??ilerden, grev ve lokavt süresi i?inde konutlar?n onar?m?, su, gaz, ayd?nlatma ve ?s?tma giderleri ile rayi? kiray? talep edebilir.

(3) ??veren, konutlar?n su, gaz, ayd?nlatma ve ?s?tma hizmetlerini, kanuni grev ve lokavt süresince k?s?nt?ya u?ratamaz. Ancak bu hizmetlerin kanuni grev ve lokavt yüzünden k?s?nt?ya u?ram?? olanlar?n?n devam?, i??iler taraf?ndan istenemez.


Kanun d??? grev ve lokavt?n sonu?lar?:

MADDE 70- (1) Kanun d??? grev yap?lmas? halinde i?veren, grevin yap?lmas? karar?na kat?lan, grevin yap?lmas?n? te?vik eden, greve kat?lan veya kat?lmaya ya da devama te?vik eden i??ilerin i? s?zle?melerini hakl? nedenle feshedebilir.

(2) Kanun d??? bir grev yap?lmas? halinde bu grev nedeniyle i?verenin u?rad??? zararlar, greve karar veren i??i kurulu?u veya kanun d??? grev herhangi bir i??i kurulu?unca kararla?t?r?lmaks?z?n yap?lm??sa, bu greve kat?lan i??iler taraf?ndan kar??lan?r.

(3) Kanun d??? lokavt yap?lmas? halinde i??iler i? s?zle?melerini hakl? nedenle feshedebilir. ??veren, bu i??ilerin lokavt süresine ili?kin i? s?zle?mesinden do?an bütün haklar?n? bir i? kar??l??? olmaks?z?n ?demek ve u?rad?klar? zararlar? tazmin etmekle yükümlüdür.


Tespit davas?:

MADDE 71- (1) Taraflardan her biri, karar verilen veya uygulanmakta olan bir grev veya lokavt?n kanun d??? olup olmad???n?n tespitini mahkemeden her zaman talep edebilir. Mahkeme bir ay i?inde karar verir. Karar?n temyizi halinde, Yarg?tay bir ay i?inde kesin olarak karara ba?lar. Verilecek karar, taraflar?, i??i ve i?veren sendikas?n?n üyelerini ba?lar ve ceza davalar? i?in kesin delil te?kil eder.

(2) Hakim tedbir olarak dava konusu grev veya lokavt?n durdurulmas?na karar verebilir.


Grev hakk?n?n ve lokavt?n k?tüye kullan?lmas?:

MADDE 72- (1) Taraflardan birinin veya ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakan?n?n ba?vurusu üzerine mahkemece, grev hakk? veya lokavt?n iyi niyet kurallar?na ayk?r? tarzda toplum zarar?na veya mill? servete zarar verecek ?ekilde kullan?ld???n?n tespit edilmesi halinde, uygulanmakta olan grev veya lokavt?n durdurulmas?na karar verilir.

(2) Kanuni bir lokavt?n i?yerini temelli olarak kapal? tutmak amac?yla yap?ld??? kesinle?mi? mahkeme karar?yla belirlenirse, mahkeme karar?n?n lokavt yapm?? i?verene veya i?veren sendikas?na bildirilmesi ile birlikte lokavt durdurulur. Mahkeme karar?na ra?men lokavt?n uygulanmaya devam edilmesi, i??ilere 70 inci madde hükümlerinden yararlanma hakk? verir.


Grev ve lokavt g?zcüleri:

MADDE 73- (1) ??yerinde grev ilan etmi? olan i??i sendikas?, kanuni bir grev karar?na uyulmas?n? sa?lamak i?in gü? kullanmaks?z?n ve tehditte bulunmaks?z?n kendi üyelerinin grev karar?na uyup uymad?klar?n? denetlemek amac?yla, i?yerinin giri? ve ??k?? yerlerine, kendi üyeleri aras?ndan en ?ok d?rder grev g?zcüsü koyabilir.

(2) Grev g?zcüleri, i?yerine giri? ve ??k??lara engel olamaz, giren ve ??kanlar? kontrol amac?yla dahi durduramaz.

(3) ??yerinde lokavt ilan etmi? olan i?veren sendikas?, kanuni bir lokavt karar?na uyulmas?n? sa?lamak  i?in gü?   kullanmaks?z?n  ve  tehditte  bulunmaks?z?n  kendi  üyelerinin lokavt karar?na uyup uymad?klar?n? denetlemek amac?yla lokavt?n kapsam?na giren i?yerlerine g?zcüler g?nderebilir.


Grev ve lokavt halinde mülk? amirin yetkileri:

MADDE 74- (1) Mahallin en büyük mülk? amirleri halk?n günlük ya?am? i?in zorunlu olan ve aksamas? muhtemel hizmet ve ihtiya?lar? kar??layacak, i?yerinde faaliyetin devaml?l???n? sa?layacak tedbirleri al?r.

(2) Grev ve lokavt?n uygulanmas? s?ras?nda mahallin en büyük mülk? amirinin kamu düzenine ili?kin alaca?? tedbirler, kanuni bir grev veya lokavt?n uygulanmas?n? engelleyici nitelik ta??yamaz.


Grev ve lokavt? sona erdirme karar?:

MADDE 75- (1) Kanuni bir grev veya lokavt? sona erdirme karar?, karar? alan taraf?a ertesi i? günü sonuna kadar yaz? ile kar?? tarafa ve g?revli makama bildirilir.

(2) Grevin veya lokavt?n sona erdi?i, g?revli makam taraf?ndan i?yerinde ilan edilir. Kanuni grev ve lokavt, ilan?n yap?lmas? ile sona erer.

(3) Grevin uygulanmas?na son verilmesi lokavt?n, lokavt?n uygulanmas?na son verilmesi grevin kald?r?lmas?n? gerektirmez.

(4) Grevi uygulayan i??i sendikas?n?n herhangi bir nedenle kapat?lmas?, feshedilmesi veya infisah etmesi hallerinde grev ve al?nm?? bir karar varsa lokavt kendili?inden sona erer ve yetki belgesi hükümsüz olur.

(5) Lokavt? uygulayan i?veren sendikas?n?n herhangi bir nedenle kapat?lmas?, feshedilmesi veya infisah etmesi hallerinde lokavt kendili?inden sona erer.

(6) Grevi uygulayan sendikan?n, yetki tespiti i?in ba?vurdu?u tarihte i?yerindeki üyesi i??ilerin d?rtte ü?ünün sendika üyeli?inden ayr?ld?klar?n?n tespiti halinde, ilgililerden biri grevin sona erdirilmesi i?in mahkemeye ba?vurabilir. Mahkemece belirlenecek tarihte grevin sona erece?i ikinci f?kradaki usule g?re ilan edilir.

__________________________________________________________________________________________

mechanische uhren

militaruhren

chronograph herrenuhr

sport herrenuhren

sport herrenuhren

herrenuhren leder

herrenuhren edelstahl

herrenuhren schwarz

herrenuhr rosegold

goldene herrenuhren

montre femme cuir

montre squelette femme

montre femme cuir pas cher

montre or femme luxe

montre mecanique femme

Türkiye Selüloz, Ka??t ve A?a? Mamulleri Sanayi ??verenleri Sendikas? - KAS?SEN

Büyükdere Cad. No: 95 ??nar Apt. Kat: 3 D:11/12 34387 Mecidiyek?y - ?stanbul     Telefon : 0212 275 13 88 - 0212 275 13 89   Fax : 0212 217 88 88

KAS?SEN

Türkiye Selüloz, Ka??t ve A?a? Mamulleri Sanayi ??verenleri Sendikas?