SEND?KALAR VE TOPLU ?? S?ZLE?MES? KANUNU

__________________________________________________________________________________________

Kanun No. 6356  /  Kabul Tarihi: 18/10/2012


YED?NC? B?LüM: Toplu ?? S?zle?mesinin Genel Esaslar?

__________________________________________________________________________________________

Toplu i? s?zle?mesi ve ?er?eve s?zle?menin i?eri?i:

MADDE 33- (1) Toplu i? s?zle?mesi, i? s?zle?mesinin yap?lmas?, i?eri?i ve sona ermesine ili?kin hükümleri i?erir.

(2) Toplu i? s?zle?mesi, taraflar?n kar??l?kl? hak ve bor?lar? ile s?zle?menin uygulanmas? ve denetimini ve uyu?mazl?klar?n ??zümü i?in ba?vurulacak yollar? düzenleyen hükümleri de i?erebilir Audemars Piguet Replica .

(3) ?er?eve s?zle?me, s?zle?menin taraf? olan i??i ve i?veren sendikas?n?n üyeleri hakk?nda uygulan?r ve meslek? e?itim, i? sa?l??? ve güvenli?i, sosyal sorumluluk ve istihdam politikalar?na ili?kin düzenlemeleri i?erebilir.

(4) ?er?eve s?zle?me, taraflardan birinin ?a?r?s? ve kar?? taraf?n ?a?r?ya olumlu cevap vermesi ile en az bir, en ?ok ü? y?l i?in yap?l?r.

(5) Toplu i? s?zle?meleri ve ?er?eve s?zle?meler, Anayasaya ve kanunlar?n emredici hükümlerine ayk?r? düzenlemeler i?eremez.


Toplu i? s?zle?mesinin kapsam? ve düzeyi:

MADDE 34- (1) Bir toplu i? s?zle?mesi ayn? i?kolunda bir veya birden ?ok i?yerini kapsayabilir.

(2) Bir ger?ek ve tüzel ki?iye veya bir kamu kurum ve kurulu?una ait ayn? i?kolunda birden ?ok i?yerinin bulundu?u i?yerlerinde, toplu i? s?zle?mesi ancak i?letme düzeyinde yap?labilir.

(3) Grup toplu i? s?zle?mesi, taraflar?n anla?mas? üzerine bir i??i sendikas? ile bir i?veren sendikas? aras?nda, birden ?ok üye i?verene ait ayn? i?kolunda kurulu i?yerleri ve i?letmeleri kapsamak üzere yap?l?r.

(4) ??letme toplu i? s?zle?mesi yap?lacak i?yerlerinin aran?lan niteli?e sahip olup olmad?klar?na ili?kin uyu?mazl?klar, i?letme merkezinin bulundu?u yerdeki mahkemede on be? gün i?inde karara ba?lan?r. Karar?n temyizi halinde Yarg?tay on be? gün i?inde kesin olarak karar verir.


Toplu i? s?zle?mesinin ?ekli ve süresi:

MADDE 35- (1) Toplu i? s?zle?mesi yaz?l? olarak yap?l?r.

(2) Toplu i? s?zle?mesi en az bir ve en ?ok ü? y?l süreli olarak yap?labilir. Toplu i? s?zle?mesinin süresi, s?zle?menin imzalanmas?ndan sonra taraflarca uzat?lamaz, k?salt?lamaz ve s?zle?me süresinden ?nce sona erdirilemez.

(3) Faaliyetleri bir y?ldan az süren i?lerde uygulanmak üzere yap?lan toplu i? s?zle?melerinin süresi bir y?ldan az olabilir. ??in bitmemesi halinde bu s?zle?meler bir y?l?n sonuna kadar uygulan?r.

(4) Toplu i? s?zle?mesi süresinin bitmesinden ?nceki yüz yirmi gün i?inde, yeni s?zle?me i?in yetki ba?vurusunda bulunulabilir. Ancak, yap?lacak toplu i? s?zle?mesi ?nceki s?zle?me sona ermedik?e yürürlü?e giremez.


Toplu i? s?zle?mesinin hükmü:

MADDE 36- (1) Toplu i? s?zle?mesinde aksi belirtilmedik?e i? s?zle?meleri toplu i? s?zle?mesine ayk?r? olamaz. ?? s?zle?melerinin toplu i? s?zle?mesine ayk?r? hükümlerinin yerini toplu i? s?zle?mesindeki hükümler al?r. Toplu i? s?zle?mesinde i? s?zle?melerine ayk?r? hükümlerin bulunmas? halinde ise i? s?zle?mesinin i??i yarar?na olan hükümleri ge?erlidir.

(2) Sona eren toplu i? s?zle?mesinin i? s?zle?mesine ili?kin hükümleri yenisi yürürlü?e girinceye kadar i? s?zle?mesi hükmü olarak devam eder.


Taraflar?n durumunda de?i?iklik:

MADDE 37- (1) Toplu i? s?zle?mesine taraf olan sendikan?n tüzel ki?ili?inin sona ermesi, faaliyetinin durdurulmas?, i??i sendikas?n?n yetkiyi kaybetmesi ve toplu i? s?zle?mesinin uyguland??? i?yerlerinde i?verenin veya i?yerinin girdi?i i?kolunun de?i?mesi toplu i? s?zle?mesini sona erdirmez.

(2) Toplu g?rü?meye ?a?r? tarihinde bir i?veren sendikas?na üye bulunan i?veren, sendika üyeli?inin sona ermesi halinde sendikaya yap?lm?? olan ?a?r? ile ba?l? kal?r.

(3) S?zle?menin imzalanmas? tarihinde taraf i?veren sendikas?n?n üyesi olan i?veren, sendikas? ile ili?kisinin kesilmesi halinde yap?lm?? olan s?zle?me ile ba?l? kal?r.


??yerinin veya bir b?lümünün devri:

MADDE 38- (1) ??letme toplu i? s?zle?mesi kapsam?nda olan ya da toplu i? s?zle?mesi bulunan bir i?yeri veya i?yerinin bir b?lümünün devrinde, devralan i?verenin ayn? i?koluna giren i?yeri veya i?yerlerinde yürürlükte bir toplu i? s?zle?mesi var ise; devral?nan i?yeri veya i?yerlerinde uygulanan toplu i? s?zle?mesinden do?an hak ve bor?lar, i? s?zle?mesi hükmü olarak devam eder. Devralan i?verenin i?yeri ya da i?yerlerinde uygulanan bir toplu i? s?zle?mesi yok ise; devral?nan i?yerinde yürürlükteki toplu i? s?zle?mesinden do?an hak ve bor?lar, yeni bir toplu i? s?zle?mesi yap?l?ncaya kadar toplu i? s?zle?mesi hükmü olarak devam eder.

(2) Toplu i? s?zle?mesi bulunmayan bir i?yerinin i?letme toplu i? s?zle?mesi taraf? olan bir i?verence devral?nmas? durumunda i?yeri,breitling replica watches i?letme toplu i? s?zle?mesi kapsam?na girer.


Toplu i? s?zle?mesinden yararlanma:

MADDE 39- (1) Toplu i? s?zle?mesinden taraf i??i sendikas?n?n üyeleri yararlan?r.

(2) Toplu i? s?zle?mesinden, s?zle?menin imzalanmas? tarihinde taraf sendikaya üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin taraf i??i sendikas?nca i?verene bildirildi?i tarihten itibaren yararlan?r.

(3) Toplu i? s?zle?mesinin imza tarihi ile yürürlük tarihi aras?nda i? s?zle?mesi sona eren üyeler de, i? s?zle?melerinin sona erdi?i tarihe kadar toplu i? s?zle?mesinden yararlan?r.

(4) Toplu i? s?zle?mesinin imzas? s?ras?nda taraf i??i sendikas?na üye olmayanlar, sonradan i?yerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde taraf i??i sendikas?na üye olup da ayr?lanlar veya ??kar?lanlar?n toplu i? s?zle?mesinden yararlanabilmeleri, toplu i? s?zle?mesinin taraf? olan i??i sendikas?na dayan??ma aidat? ?demelerine ba?l?d?r. Bunun i?in i??i sendikas?n?n onay? aranmaz. Dayan??ma aidat? ?demek suretiyle toplu i? s?zle?mesinden yararlanma, talep tarihinden ge?erlidir. ?mza tarihinden ?nceki talepler imza tarihi itibar?yla hüküm do?urur.

(5) Dayan??ma aidat?n?n miktar?, üyelik aidat?ndan fazla olmamak kayd?yla sendika tüzü?ünde belirlenir.

(6) Faaliyeti durdurulmu? sendikalara dayan??ma aidat? ?denmez.

(7) Bu Kanun anlam?nda i?veren veeri ile toplu i? s?zle?mesi g?rü?melerine i?vereni temsilen kat?lanlar, toplu i? s?zle?mesinden yararlanamaz.

(8) Grev sonunda yap?lan toplu i? s?zle?mesinden, 65 inci maddeye g?re zorunlu olarak ?al??anlar d???nda i?yerinde ?al??m?? olanlar aksine hüküm bulunmad?k?a yararlanamaz.


Te?mil:

MADDE 40- (1) Bakanlar Kurulu; te?mili yap?lacak i?yerinin kurulu bulundu?u i?kolunda en ?ok üyeye sahip sendikan?n yapm?? oldu?u bir toplu i? s?zle?mesini, o i?kolundaki i??i veya i?veren sendikalar?n?n veya ilgili i?verenlerden birinin ya da ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakan?n?n talebi üzerine, Yüksek Hakem Kurulunun g?rü?ünü ald?ktan sonra tamamen veya k?smen ya da zorunlu de?i?iklikleri yaparak, o i?kolunda toplu i? s?zle?mesi bulunmayan i?yeri veya i?yerlerine te?mil edebilir. Yüksek Hakem Kurulu bu konudaki g?rü?ünü on be? i? günü i?inde bildirir.

(2) Te?mil karar?nda te?milin gerek?esi a??klan?r. Yürürlü?e girece?i tarih de belirtilmek suretiyle te?mil karar? Resm? Gazete’de yay?mlan?r, ancak yürürlük tarihi Resm? Gazete’de yay?m tarihinden ?nceki bir tarih olarak belirlenemez.

(3) Te?mil edilen toplu i? s?zle?mesinin sona ermesi ile te?mil karar? da ortadan kalkar.

(4) Bakanlar Kurulu te?mil karar?n?, gerek?esini de a??klayarak gerekli g?rdü?ünde yürürlükten kald?rabilir.

(5) Toplu i? s?zle?mesinin, taraflar?n hak ve bor?lar?n? düzenleyen hükümleri ile ?zel hakeme ba?vurma hakk?ndaki hükümleri te?mil edilemez.

(6) Yetki i?in ba?vurulduktan sonra bu i?lem tamamlan?ncaya kadar veya yetki belgesi al?nd?ktan sonra yetki devam etti?i sürece, kapsama giren i?yerleri i?in te?mil karar? al?namaz.

(7) Toplu i? s?zle?mesinin te?mil edildi?i i?letme veya i?yerinde her zaman yetki i?in ba?vurulabilir ve yeni toplu i? s?zle?mesinin yap?lmas?yla birlikte te?mil uygulamas? kendili?inden sona erer.

__________________________________________________________________________________________

montre femme cuir

montre squelette femme

montre femme cuir pas cher

montre or femme luxe

montre mecanique femme

Türkiye Selüloz, Ka??t ve A?a? Mamulleri Sanayi ??verenleri Sendikas? - KAS?SEN

Büyükdere Cad. No: 95 ??nar Apt. Kat: 3 D:11/12 34387 Mecidiyek?y - ?stanbul     Telefon : 0212 275 13 88 - 0212 275 13 89   Fax : 0212 217 88 88

KAS?SEN

Türkiye Selüloz, Ka??t ve A?a? Mamulleri Sanayi ??verenleri Sendikas?