4857 SAYILI ?? KANUNU:

____________________________________________________________________________________________

Kanun No. 4857  /  Kabul Tarihi: 22/05/2003


DOKUZUNCU B?LüM: ?e?itli, Ge?ici ve Son Hükümler

____________________________________________________________________________________________

Yaz?l? bildirim

MADDE 109. - Bu Kanunda ?ng?rülen bildirimlerin ilgiliye yaz?l? olarak ve imza kar??l???nda yap?lmas? gerekir. Bildirim yap?lan ki?i bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 7201 say?l? Kanun kapsam?na giren tebligat an?lan Kanun hükümlerine g?re yap?l?r.


Konut kap?c?lar?n?n ?zel ?al??ma ko?ullar?

MADDE 110. - Konut kap?c?lar?n?n hizmetlerinin kapsam ve niteli?i ile ?al??ma süreleri, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri, y?ll?k ücretli izin haklar? ve kap?c? konutlar? ile ilgili hususlar?n düzenlenmesinde uygulanacak de?i?ik ?ekil ve esaslar ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl???nca haz?rlanacak bir  y?netmelikle düzenlenir.


Sanayi,replica watches ticaret, tar?m ve orman  i?leri

MADDE 111. - Bir i?in bu Kanunun uygulanmas? bak?m?ndan sanayi, ticaret, tar?m ve orman i?lerinden say?l?p say?lamayaca??n? ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl??? bir y?netmelikle belirler.

Tar?m ve ormandan say?lan i?lerde ?al??anlar?n, ?al??ma ko?ullar?na ili?kin hükümleri, hizmet akdi, ücret, i?in düzenlenmesi ile ilgili hususlar ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl???nca ??kar?lacak y?netmelikle düzenlenir.


Baz? kamu kurum ve kurulu?lar?nda ?al??anlar?n k?dem tazminat?

MADDE 112. - Kanuna veya kanunun verdi?i yetkiye dayan?larak kurulan kurum ve kurulu?lar?n haklar?nda bu Kanun ve 854, 5953, 5434 say?l? kanunlar?n hükümleri uygulanmayan personeli ile kamu kurulu?lar?nda s?zle?meli olarak istihdam edilenlere mevzuat veya s?zle?melerine g?re k?dem tazminat? niteli?inde yap?lan ?demeler k?dem tazminat? say?l?r.


Baz?  i?lerde ?al??anlar?n ücretlerinin güvencesi

MADDE 113. - Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci  f?kras?n?n (b) ve (?) bentlerinde say?lan i?yerlerinde ?al??an i??iler hakk?nda 32, 35, 37, 38 inci madde hükümleri uygulan?r. Bu maddelere ayk?r?l?k hallerinde ilgililer hakk?nda ilgili ceza hükümleri uygulan?r.


ü?lü Dan??ma Kurulu

MADDE 114. - ?al??ma bar???n?n ve endüstri ili?kilerinin geli?tirilmesinde, ?al??ma hayat?yla ilgili mevzuat ?al??malar?n?n ve uygulamalar?n?n izlenmesi amac?yla; Hükümet ile i?veren, kamu g?revlileri ve i??i sendikalar? konfederasyonlar? aras?nda etkin dan??may? sa?lamak üzere, ü?lü temsile dayal? isti?ari  mahiyette bir dan??ma kurulu olu?turulur.

Kurulun ?al??ma usul ve esaslar? ??kar?lacak bir y?netmelikle düzenlenir.


Kantin a??lmas?

MADDE 115. – ??yerlerinde, yüzelli ve daha fazla i??i ?al??t?r?lmas? halinde, i??ilerin ve ailelerinin gerekli ihtiya?lar?n?n kar??lanmas? amac?yla i??iler taraf?ndan kurulacak tüketim kooperatiflerine i?verenlerce yer tahsisi yap?labilir.

MADDE 116. – 13.6.1952 tarihli ve 5953 say?l? Bas?n Mesle?inde ?al??anlarla ?al??t?ranlar Aras?ndaki Münasebetlerin Tanzimi Hakk?nda Kanunun 6 nc? maddesinin son f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

?? Kanununun 18, 19, 20, 21 ve 29 uncu maddesi hükümleri k?yas yoluyla uygulan?r.

MADDE 117. – 5.5.1983 tarihli ve 2821 say?l? Sendikalar Kanununun 30 uncu maddesinin birinci f?kras?nda ge?en “1475 say?l? ?? Kanununun” ibaresi “?? Kanununun”, ikinci f?kras?nda ge?en “1475 say?l? Kanunun 13/D” ibaresi “?? Kanununun 21 inci” ?eklinde de?i?tirilmi?tir.

MADDE 118. - 2821 say?l? Kanunun 31 inci maddesinin alt?nc? f?kras?nda ge?en "1475 say?l? Kanunun 13/A, 13/B, 13/C, 13/D, 13/E" ibareleri  "?? Kanununun 18, 19, 20 ve 21 inci ", "1475 say?l? Kanunun 13/D" ibaresi  "?? Kanununun 21 inci", yedinci f?kras?nda ge?en "1475 say?l? Kanunun 13/A" ibaresi  "?? Kanununun 18 inci", “13/A, 13/B, 13/C, 13/D ve 13/E " ibareleri "18, 19, 20 ve 21 inci" ?eklinde de?i?tirilmi?tir.    


Y?netmelikler

MADDE 119. - Bu  Kanunda ?ng?rülen y?netmelikler Kanunun yay?m? tarihinden itibaren alt? ay i?erisinde ??kart?l?r.


Yürürlükten kald?r?lan hükümler

MADDE 120. swiss replica watches – 25.8.1971 tarihli ve 1475 say?l? ?? Kanununun 14 üncü maddesi hari? di?er maddeleri yürürlükten kald?r?lm??t?r.

GE??C? MADDE 1. - Di?er mevzuatta 1475 say?l? ?? Kanununa yap?lan at?flar bu Kanuna yap?lm?? say?l?r.

Bu Kanunun 120 nci maddesi ile yürürlükte b?rak?lan 1475 say?l? ?? Kanununun 14 üncü maddesinin birinci f?kras?n?n 1 inci ve 2 nci bendi ile onbirinci f?kras?nda, an?lan Kanunun 16, 17 ve 26 nc? maddelerine yap?lan at?flar, bu Kanunun 24, 25 ve 32 nci maddelerine yap?lm?? say?l?r.

GE??C? MADDE 2. - 1475 say?l? Kanuna g?re halen yürürlükte bulunan tüzük ve y?netmeliklerin bu Kanun hükümlerine ayk?r? olmayan hükümleri yeni y?netmelikler ??kar?l?ncaya kadar yürürlükte kal?r.

GE??C? MADDE  3. - 1475 say?l? Kanuna g?re al?nm?? bulunan asgari ücret karar?, bu Kanunun 39 uncu maddesine g?re tespit yap?l?ncaya kadar yürürlükte kal?r.

GE??C? MADDE 4. - Mülga 3008 say?l? ?? Kanununun 13 üncü maddesi hükümleri haklar?nda uygulanmayanlar i?in, bu Kanunun ge?ici 6 nc? maddesinde s?zü edilen k?dem tazminat? hakk? 12.8.1967 tarihinden itibaren ba?lar.

?lk defa bu Kanun kapsam?na girenlerin k?dem tazminat? haklar? bu Kanunun yürürlü?e girdi?i tarihten itibaren ba?lar.

GE??C? MADDE 5. - 1475 say?l? Kanunun 25 inci maddesi ile 3713 say?l? Kanunun ek 1 inci maddesinin (B) f?kras?nda yer alan oranlar, bu Kanunun 30 uncu maddesi uyar?nca Bakanlar Kurulu taraf?ndan yeniden belirleninceye kadar ge?erlidir.

GE??C? MADDE 6. – K?dem tazminat? i?in bir k?dem tazminat? fonu kurulur. K?dem tazminat? fonuna ili?kin Kanunun  yürürlü?e girece?i  tarihe  kadar  i??ilerin  k?demleri i?in 1475 say?l? ?? Kanununun   14 üncü maddesi hükümlerine g?re k?dem tazminat? haklar? sakl?d?r.


Yürürlük

MADDE 121. - Bu Kanun yay?m? tarihinde yürürlü?e girer.


Yürütme

MADDE 122. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

____________________________________________________________________________________________

<

montre femme cuir

montre squelette femme

montre femme cuir pas cher

montre or femme luxe

montre mecanique femme

>

Türkiye Selüloz, Ka??t ve A?a? Mamulleri Sanayi ??verenleri Sendikas? - KAS?SEN

Büyükdere Cad. No: 95 ??nar Apt. Kat: 3 D:11/12 34387 Mecidiyek?y - ?stanbul     Telefon : 0212 275 13 88 - 0212 275 13 89   Fax : 0212 217 88 88

mechanische uhren

militaruhren

chronograph herrenuhr

sport herrenuhren

sport herrenuhren

herrenuhren leder

herrenuhren edelstahl

herrenuhren schwarz

herrenuhr rosegold

goldene herrenuhren

KAS?SEN

Türkiye Selüloz, Ka??t ve A?a? Mamulleri Sanayi ??verenleri Sendikas?