? 4857 Say?l? ?? Kanunu 07. B?lüm

4857 SAYILI ?? KANUNU:

____________________________________________________________________________________________

Kanun No. 4857  /  Kabul Tarihi: 22/05/2003


YED?NC? B?LüM: ?al??ma Hayat?n?n Denetimi ve Tefti?i

____________________________________________________________________________________________

Devletin yetkisi

MADDE 91. - Devlet, ?al??ma hayat? ile ilgili mevzuat?n uygulanmas?n? izler, denetler ve tefti? eder. Bu ?dev ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl???na ba?l? ihtiyaca yetecek say? ve ?zellikte tefti? ve denetlemeye yetkili i? müfetti?lerince yap?l?r.

Askeri i?yerleriyle yurt güvenli?i i?in gerekli maddeler üretilen i?yerlerinin denetim ve tefti?i konusu ve sonu?lar?na ait i?lemler Milli Savunma Bakanl??? ile ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl???nca birlikte haz?rlanacak y?netmeli?e g?re yürütülür.


Yetkili makam ve memurlar

MADDE 92. - 91 inci madde hükmünün uygulanmas? i?in i? hayat?n?n izlenmesi, denetlenmesi ve tefti?iyle ?devli olan i? müfetti?leri, i?yerlerini ve eklentilerini, i?in yürütülmesi tarz?n? ve ilgili belgeleri, ara? ve gere?leri, cihaz ve makineleri, ham ve i?lenmi? maddelerle, i? i?in gerekli olan malzemeyi 93 üncü maddede yaz?l? esaslara uyarak gerekti?i zamanlarda ve i??ilerin ya?am?na, sa?l???na, güvenli?ine, e?itimine, dinlenmesine veya oturup yatmas?na ili?kin tesis ve tertipleri her zaman g?rmek, ara?t?rmak ve incelemek ve bu Kanunla su? say?lan eylemlere rastlad??? zaman bu hususta ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl??? taraf?ndan ??kar?lacak ?? Tefti?i Tüzü?ünde a??klanan ?eerde bu halleri ?nlemek yetkisine sahiptirler.  

Tefti? ve denetleme s?ras?nda i?verenler, i??iler ve bu i?le ilgili g?rülen ba?ka ki?iler izleme, denetleme ve tefti?le g?revli i? müfetti?leri taraf?ndan ?a?r?ld?klar? zaman gelmek, ifade ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve delilleri getirip g?stermek ve vermek ve birinci f?krada yaz?l? g?revlerini yapmak i?in kendilerine her ?e?it kolayl??? g?stermek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler.

?al??ma hayat?n? izleme, denetleme ve tefti?e yetkili i? müfetti?leri taraf?ndan tutulan tutanaklar aksi kan?tlan?ncaya kadar ge?erlidir.


Yetkili memurlar?n ?devi

MADDE 93. - ?? hayat?n? izleme, denetleme ve tefti? yetkisi olan i? müfetti?leri g?revlerini yaparlarken i?in normal gidi?ini ve i?yerinin i?lemesini, inceledikleri konunun niteli?ine g?re mümkün oldu?u kadar aksatmamak, durdurmamak ve gü?le?tirmemekle ve resmi i?lemlerin yürütülüp sonu?land?r?lmas? i?in, a??klanmas? gerekmedik?e, i?verenin ve  i?yerinin meslek s?rlar? ve ?artlar?, ekonomik ve ticari hal ve durumlar? hakk?nda g?rdükleri ve ??rendikleri hususlar? tamamen gizli tutmak ve kendileri taraf?ndan bilgileri ve ifadeleri al?nan yahut kendilerine ba?vuran veya ihbarda bulunan i??ilerin ve ba?ka ki?ilerin isimlerini ve kimliklerini a??klamamakla yükümlüdürler.


Muafiyet

MADDE 94. - ???i ve i?verenlerle bunlar?n meslek kurulu?lar? taraf?ndan kendilerini ilgilendiren ve i? hayat?na ili?kin i?lerde ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl???na yaz? ile ba?vurma halinde bu dilek?eler ve bunlarla ilgili tutanak, evrak, defter ve i?lemler damga vergisi ve her ?e?it resim ve har?tan muaft?r.


Di?er merciler taraf?ndan yap?lan tefti?ler

MADDE 95. - ??yerinin kurulup a??lmas?na izin vermeye yetkili belediyelerle di?er ilgili makamlar i?yerinin kurulmas?na ve i?letilmesine izin vermeden ?nce, ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl???nca i? mevzuat?na g?re verilmesi gerekli kurma izni ve i?letme belgesinin varl???n? ara?t?r?r. ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl???nca kurma izni ve i?letme belgesi verilmemi? i?yerlerine belediyeler veya di?er ilgili makamlarca da kurma veya a??lma izni verilemez.

Kamu kurum ve kurulu?lar?, i?yerlerinde yapacaklar? i? sa?l??? ve güvenli?i ile ilgili tefti? ve denetlemelerin sonu?lar?n? ve yapacaklar? i?lemleri o yer i?in yetkili b?lge müdürlü?üne bildirirler.

??yerinin kurulup a??lmas?na izin vermeye yetkili belediyelerle di?er ilgili makamlar her ay bu hususta izin verdikleri, i?veren ve i?yerinin isim ve adresini ve yap?lan i?in ?e?idini g?sterir listeleri bir sonraki ay?n onbe?ine kadar o yerin ba?l? bulundu?u b?lge müdürlü?üne bildirirler.


???i ve i?verenin sorumlulu?u

MADDE 96. - ?? denetimi ve tefti?ine yetkili i? müfetti?leri taraf?ndan ifade ve bilgilerine ba?vurulan i??ilere, i?verenlerin gerek do?rudan do?ruya ve gerek dolay?s?yla telkinlerde bulunmalar?, i??ileri ger?e?i saklamaya yahut de?i?tirmeye sevk veya herhangi bir suretle zorlamalar? veyahut i??ilerin ilgili makamlara ba?vurmalar?, haber ve ifade vermeleri üzerine, bunlara kar?? k?tü davran??larda bulunmalar? yasakt?r.

???ilerin ?al??t?klar? veya ayr?ld?klar? i?yerleriyle i?verenleri hakk?nda ger?e?e uygun olmayan haberler vererek gereksiz i?lemlerle u?ra?t?r?lmalar? veya i?verenleri haks?z yere k?tü duruma dü?ürmeye kalk??malar? ve i? müfetti?lerince kendilerinden sorulan hususlar i?in do?ru olmayan cevaplar vererek denetim ve tefti?in yap?lmas?n? gü?le?tirmek veya yanl?? bir sonuca vard?rmak gibi k?tü niyetli davran??larda bulunmalar? yasakt?r.


Zab?tan?n yard?m?

MADDE 97. - Bu Kanun hükümlerinin tam ve gerekti?i gibi uygulanabilmesi i?in i?yerlerini tefti? ve denetlemeye yetkili i? müfetti?lerinin gerekli g?rmeleri ve istemeleri halinde, zab?ta kuvvetleri, bu i? müfetti?lerinin g?revlerini iyi bir ?ekilde yapabilmelerini sa?lamak üzere her türlü yard?mda bulunmakla yükümlüdürler.

____________________________________________________________________________________________

mechanische uhren

militaruhren

chronograph herrenuhr

sport herrenuhren

sport herrenuhren

herrenuhren leder

herrenuhren edelstahl

herrenuhren schwarz

herrenuhr rosegold

goldene herrenuhren

Türkiye Selüloz, Ka??t ve A?a? Mamulleri Sanayi ??verenleri Sendikas? - KAS?SEN

Büyükdere Cad. No: 95 ??nar Apt. Kat: 3 D:11/12 34387 Mecidiyek?y - ?stanbul     Telefon : 0212 275 13 88 - 0212 275 13 89   Fax : 0212 217 88 88

KAS?SEN

Türkiye Selüloz, Ka??t ve A?a? Mamulleri Sanayi ??verenleri Sendikas?