4857 SAYILI ?? KANUNU:

____________________________________________________________________________________________

Kanun No. 4857  /  Kabul Tarihi: 22/05/2003


BE??NC? B?LüM: ?? Sa?l??? ve Güvenli?i

____________________________________________________________________________________________

??verenlerin ve i??ilerin yükümlülükleri

MADDE 77. - ??verenler i?yerlerinde i? sa?l??? ve güvenli?inin sa?lanmas? i?in gerekli her türlü ?nlemi almak, ara? ve gere?leri noksans?z bulundurmak, i??iler de i? sa?l??? ve güvenli?i konusunda al?nan her türlü ?nleme uymakla yükümlüdürler.

??verenler i?yerinde al?nan i? sa?l??? ve güvenli?i ?nlemlerine uyulup uyulmad???n? denetlemek, i??ileri kar?? kar??ya bulunduklar? mesleki riskler, al?nmas? gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar? konusunda bilgilendirmek ve gerekli i? sa?l??? ve güvenli?i e?itimini vermek zorundad?rlar. Yap?lacak e?itimin usul ve esaslar? ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl???nca ??kar?lacak y?netmelikle düzenlenir.

??verenler i?yerlerinde meydana gelen i? kazas?n? ve tespit edilecek meslek hastal???n? en ge? iki i? günü i?inde yaz? ile ilgili b?lge müdürlü?üne bildirmek zorundad?rlar.

Bu b?lümde ve i? sa?l??? ve güvenli?ine ili?kin tüzük ve y?netmeliklerde yer alan hükümler  i?yerindeki ??raklara ve stajyerlere de uygulan?r.


Sa?l?k ve güvenlik tüzük ve y?netmelikleri

MADDE 78. - Sa?l?k Bakanl???n?n g?rü?ünü alarak ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl??? i?yerlerinde i? sa?l??? ve güvenli?i ?nlemlerinin al?nmas?, Audemars Piguet Replica Watches makineler, tesisat, ara? ve gere?ler ile kullan?lan maddeler sebebiyle ortaya ??kabilecek i? kazalar? ve meslek hastal?klar?n?n ?nlenmesi, ya?, cinsiyet ve ?zel durumlar? sebebiyle korunmas? gereken ki?ilerin ?al??ma ?artlar?n?n düzenlenmesi amac?yla tüzük ve y?netmelikler ??kar?r.

Ayr?ca bu Kanuna tabi i?yerlerinde, i??i say?s?, geni?lik, yap?lan i?, i?in ?zellikleri, a??rl?k ve tehlikesi bak?m?ndan hangi i?yerleri i?in kurulmaya ba?lamadan ?nce planlar?n ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl???n?n yetkili te?kilat?na g?sterilerek kurma izni al?naca?? bu i?yerleri kurulduktan sonra yine ayn? makama ba?vurularak i?letme belgesi al?nmas? gerekece?i, Sa?l?k Bakanl???n?n g?rü?ü al?narak ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl??? taraf?ndan haz?rlanacak bir y?netmelikle belirlenir.


??in durdurulmas? veya i?yerinin kapat?lmas?

MADDE 79. – Bir i?yerinin tesis ve tertiplerinde, ?al??ma y?ntem ve ?eerinde, makine ve cihazlar?nda i??ilerin ya?am? i?in tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar i?yerlerini i? sa?l??? ve güvenli?i bak?m?ndan denetlemeye yetkili iki müfetti?, bir i??i ve bir i?veren temsilcisi ile B?lge Müdüründen olu?an be? ki?ilik bir komisyon karar?yla, tehlikenin niteli?ine g?re i? tamamen veya k?smen durdurulur veya i?yeri kapat?l?r. Komisyona k?demli i? müfetti?i ba?kanl?k eder. Komisyonun ?al??malar? ile ilgili sekretarya i?leri b?lge müdürlü?ü taraf?ndan yürütülür.

Askeri i?yerleri ile yurt emniyeti i?in gerekli maddeler üretilen i?yerlerindeki komisyonun  yap?s?, ?al??ma ?ekil ve esaslar? Milli Savunma Bakanl??? ile ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl???nca birlikte haz?rlanacak bir y?netmelikle belirtilir.

Bu maddeye g?re verilecek durdurma veya kapatma karar?na kar?? i?verenin yerel i? mahkemesinde alt? i? günü i?inde itiraz etmek yetkisi vard?r.

?? mahkemesine itiraz, i?in durdurulmas? veya i?yerinin kapat?lmas? karar?n?n uygulanmas?n? durdurmaz.

Mahkeme itiraz? ?ncelikle g?rü?ür ve alt? i? günü i?inde karara ba?lar. Kararlar kesindir.

Bir i?yerinde ?al??an i??ilerin ya?, cinsiyet ve sa?l?k durumlar? b?yle bir i?yerinde ?al??malar?na engel te?kil ediyorsa, bunlar da ?al??maktan al?konulur.

Yukar?daki f?kralar gere?ince i?yerlerinde i??iler i?in tehlikeli olan tesis ve tertiplerin veya makine ve cihazlar?n ne ?ekilde i?letilmekten al?konulaca?? ve bunlar?n ne ?ekilde yeniden i?letilmelerine izin verilebilece?i, i?yerinin kapat?lmas? ve a??lmas?, i?in durdurulmas?na veya i?yerinin kapat?lmas?na karar verilinceye kadar acil hallerde al?nacak ?nlemlere ili?kin hususlar ile komisyonda g?rev yapacak i??i ve i?veren temsilcilerinin nitelikleri, se?imi, komisyonun ?al??ma ?ekil ve esaslar? ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl??? taraf?ndan haz?rlanacak bir y?netmelikte g?sterilir.

Bir i?yerinin kurulmas?na ve i?letilmesine izin verilmi? olmas? 78 inci maddede ?ng?rülen y?netmelik hükümlerinin uygulanmas?na hi?bir zaman engel olamaz.

Bu maddenin birinci f?kras? gere?ince makine, tesisat ve tertibat veya i?in durdurulmas? veya i?yerinin kapat?lmas? sebebiyle i?siz kalan i??ilere i?veren ücretlerini ?demeye veya ücretlerinde bir dü?üklük olmamak üzere meslek veya durumlar?na g?re ba?ka bir i? vermeye zorunludur.


?? sa?l??? ve güvenli?i kurulu

MADDE 80. - Bu Kanuna g?re sanayiden say?lan, devaml? olarak en az elli  i??i ?al??t?ran ve alt? aydan fazla sürekli i?lerin yap?ld??? i?yerlerinde her i?veren bir i? sa?l??? ve güvenli?i kurulu kurmakla yükümlüdür.

??verenler i? sa?l??? ve güvenli?i kurullar?nca i? sa?l??? ve güvenli?i mevzuat?na uygun olarak verilen kararlar? uygulamakla yükümlüdürler.

?? sa?l??? ve güvenli?i kurullar?n?n olu?umu, ?al??ma y?ntemleri, ?dev, yetki ve yükümlülükleri ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl???nca haz?rlanacak bir y?netmelikte g?sterilir.


??yeri hekimleri

MADDE 81. - Devaml? olarak en az elli i??i ?al??t?ran i?verenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sa?lanan tedavi hizmetleri d???nda kalan,Replica Watches i??ilerin sa?l?k durumunun ve al?nmas? gereken i? sa?l??? ve güvenli?i ?nlemlerinin sa?lanmas?, ilk yard?m ve acil tedavi ile koruyucu sa?l?k hizmetlerini yürütmek üzere i?yerindeki i??i say?s?na ve i?in tehlike derecesine g?re bir veya daha fazla i?yeri hekimi ?al??t?rmak ve bir i?yeri sa?l?k birimi olu?turmakla yükümlüdür.

??yeri hekimlerinin nitelikleri, say?s?, i?e al?nmalar?, g?rev, yetki ve sorumluluklar?, e?itimleri, ?al??ma ?artlar?, g?revlerini nas?l yürütecekleri ile i?yeri sa?l?k birimleri, Sa?l?k Bakanl??? ve Türk Tabipleri Birli?inin g?rü?ü al?narak ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl??? taraf?ndan ??kar?lacak bir y?netmelikte düzenlenir.


?? güvenli?i ile g?revli mühendis veya teknik elemanlar

MADDE 82. - Bu Kanuna g?re sanayiden say?lan, devaml? olarak en az elli i??i ?al??t?ran ve alt? aydan fazla sürekli i?lerin yap?ld??? i?yerlerinde i?verenler, i?yerinin i? güvenli?i ?nlemlerinin sa?lanmas?, i? kazalar?n?n ve meslek hastal?klar?n?n ?nlenmesi i?in al?nacak ?nlemlerin belirlenmesi ve uygulanmas?n?n izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere i?yerindeki i??i say?s?na, i?yerinin niteli?ine ve tehlikelilik derecesine g?re bir veya daha fazla mühendis veya teknik eleman? g?revlendirmekle yükümlüdürler.

?? güvenli?i ile g?revli mühendis veya teknik elemanlar?n nitelikleri, say?s?, g?rev, yetki ve sorumluluklar?, e?itimleri, ?al??ma ?artlar?, g?revlerini nas?l yürütecekleri, Türk Mühendis ve Mimar Odalar? Birli?inin g?rü?ü al?narak ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl???nca ??kar?lacak bir y?netmelikle düzenlenir.


???ilerin haklar?

MADDE 83. - ??yerinde i? sa?l??? ve güvenli?i a??s?ndan i??inin sa?l???n? bozacak veya vücut bütünlü?ünü tehlikeye sokacak  yak?n, acil ve hayati bir tehlike ile kar?? kar??ya kalan i??i, i? sa?l??? ve güvenli?i kuruluna ba?vurarak durumun tespit edilmesini ve  gerekli tedbirlerin al?nmas?na karar verilmesini talep edebilir. Kurul ayn?  gün acilen toplanarak  karar?n? verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar i??iye yaz?l? olarak bildirilir.

?? sa?l??? ve güvenli?i kurulunun bulunmad??? i?yerlerinde talep, i?veren veya  i?veren vekiline yap?l?r. ???i tesbitin yap?lmas?n? ve durumun yaz?l? olarak kendisine bildirilmesini isteyebilir. ??veren veya vekili yaz?l? cevap vermek zorundad?r.

Kurulun i??inin talebi y?nünde karar vermesi halinde i??i, gerekli i? sa?l??? ve güvenli?i tedbiri al?n?ncaya kadar ?al??maktan ka??nabilir.

???inin ?al??maktan ka??nd??? d?nem i?inde ücreti ve di?er haklar? sakl?d?r.

?? sa?l??? ve güvenli?i kurulunun karar?na ve i??inin talebine ra?men gerekli tedbirin al?nmad??? i?yerlerinde i??iler alt? i? günü i?inde, bu Kanunun  24 üncü maddesinin (I) numaral?  bendine uygun olarak belirli veya belirsiz süreli hizmet akitlerini derhal feshedebilir.

Bu Kanunun 79 uncu maddesine g?re i?yerinde i?in durdurulmas? veya i?yerinin kapat?lmas? halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.


??ki veya uyu?turucu madde kullanma yasa??

MADDE 84. - ??yerine sarho? veya uyu?turucu madde alm?? olarak gelmek ve i?yerinde alkollü i?ki veya uyu?turucu madde kullanmak yasakt?r.

??veren; i?yeri eklentilerinden say?lan k?s?mlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi ?artlarla alkollü i?ki i?ilebilece?ini belirleme yetkisine sahiptir.


Alkollü i?ki kullanma yasa??;

a) Alkollü i?ki yap?lan i?yerlerinde ?al??an ve i?in gere?i olarak üretileni denetlemekle g?revlendirilen,

b) Kapal? kaplarda veya a??k olarak alkollü i?ki sat?lan veya i?ilen i?yerlerinde i?in gere?i alkollü i?ki i?mek zorunda olan,

c) ??inin niteli?i gere?i mü?terilerle birlikte alkollü i?ki i?mek zorunda olan,

???iler i?in uygulanmaz.


A??r ve tehlikeli i?ler

MADDE 85. - Onalt? ya??n? doldurmam?? gen? i??iler ve  ?ocuklar a??r ve tehlikeli i?lerde ?al??t?r?lamaz.

Hangi i?lerin a??r ve tehlikeli i?lerden say?laca??, kad?nlarla onalt? ya??n? doldurmu? fakat onsekiz ya??n? bitirmemi? gen? i??ilerin hangi ?e?it a??r ve tehlikeli i?lerde ?al??t?r?labilecekleri Sa?l?k Bakanl???n?n g?rü?ü al?narak ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl???nca haz?rlanacak bir y?netmelikte g?sterilir.


A??r ve tehlikeli i?lerde rapor

MADDE 86. - A??r ve tehlikeli i?lerde ?al??acak i??ilerin i?e giri?inde veya i?in devam? süresince en az y?lda bir, bedence bu i?lere elveri?li ve dayan?kl? olduklar? i?yeri hekimi, i??i sa?l??? dispanserleri, bunlar?n bulunmad??? yerlerde s?ras? ile en yak?n Sosyal Sigortalar  Kurumu,  sa?l?k oca??, hükümet veya belediye hekimleri taraf?ndan verilmi? muayene raporlar? olmad?k?a, bu gibilerin i?e al?nmalar? veya i?te ?al??t?r?lmalar? yasakt?r. Sosyal Sigortalar Kurumu i?e ilk giri? muayenesini yapmaktan ka??namaz.

??yeri hekimi taraf?ndan verilen rapora itiraz halinde, i??i en yak?n Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi sa?l?k kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor kesindir.

Yetkili memurlar isteyince, bu raporlar? i?veren kendilerine g?stermek zorundad?r.

Bu raporlar damga vergisi ve her ?e?it resim ve har?tan muaft?r.


On sekiz ya??ndan kü?ük i??iler i?in rapor

MADDE 87. - Ond?rt ya??ndan onsekiz ya??na kadar (onsekiz dahil) ?ocuk ve gen? i??ilerin i?e al?nmalar?ndan ?nce i?yeri hekimi, i??i sa?l??? dispanserleri, bunlar?n bulunmad??? yerlerde s?ras? ile en yak?n Sosyal Sigortalar Kurumu, sa?l?k oca??, hükümet veya belediye hekimlerine muayene ettirilerek i?in niteli?ine ve ?artlar?na g?re vücut yap?lar?n?n dayan?kl? oldu?unun raporla belirtilmesi ve bunlar?n onsekiz ya??n? dolduruncaya kadar alt? ayda bir defa ayn? ?ekilde doktor muayenesinden ge?irilerek bu i?te ?al??maya devamlar?na bir sak?nca olup olmad???n?n kontrol ettirilmesi ve bütün bu raporlar?n i?yerinde saklanarak yetkili memurlar?n iste?i üzerine kendilerine g?sterilmesi zorunludur. Sosyal Sigortalar Kurumu i?e ilk giri? muayenesini yapmaktan ka??namaz.

Birinci f?krada yaz?l? hekimlerce verilen rapora itiraz halinde, i??i en yak?n Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi sa?l?k kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor kesindir.

Bu raporlar damga vergisi ve her ?e?it resim ve har?tan muaft?r.


Gebe veya ?ocuk emziren kad?nlar i?in y?netmelik

MADDE 88. - Gebe veya ?ocuk emziren kad?nlar?n hangi d?nemlerde ne gibi i?lerde ?al??t?r?lmalar?n?n yasak oldu?u ve bunlar?n ?al??malar?nda sak?nca olmayan i?lerde hangi ?artlar ve usullere uyacaklar?, ne suretle emzirme odalar? veya ?ocuk bak?m yurdu (kre?) kurulmas? gerekti?i Sa?l?k Bakanl???n?n g?rü?ü al?narak ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl??? taraf?ndan haz?rlanacak bir y?netmelikte g?sterilir.


?e?itli y?netmelikler

MADDE 89. - Sa?l?k Bakanl???n?n g?rü?ü al?narak ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl???;

a) A??r ve tehlikeli i?lerden ba?ka i?ler i?in de i??ilerin i?e ba?lamadan hekim muayenesinden ge?irilmelerini,

b) Baz? i?lerde ?al??an i??ilerin belirli sürelerde genel olarak sa?l?k muayenesinden ge?irilmelerini,   

c) ?e?itli veya bir k?s?m i?lerde ?al??an i??ilerin sa?l?k durumlar?n?n aksamas?, yapt?klar? i?in ürünlerine ve genel sa?l??a yahut birlikte ?al??t?klar? ?teki i??ilere zararl? olursa, bu gibilerin o i?lerden ??kar?lmalar?n?,

d) Ne durumda ve ne gibi ?artlar? haiz olan i?yerlerinde banyo, uyku, dinlenme ve yemek yerleri ile i??i evleri ve i??i e?itimi yerleri yap?lmas?n?,

?ng?ren y?netmelikler haz?rlayabilir.

____________________________________________________________________________________________

mechanische uhren

militaruhren

chronograph herrenuhr

sport herrenuhren

sport herrenuhren

herrenuhren leder

herrenuhren edelstahl

herrenuhren schwarz

herrenuhr rosegold

goldene herrenuhren

montre femme cuir

montre squelette femme

montre femme cuir pas cher

montre or femme luxe

montre mecanique femme

Türkiye Selüloz, Ka??t ve A?a? Mamulleri Sanayi ??verenleri Sendikas? - KAS?SEN

Büyükdere Cad. No: 95 ??nar Apt. Kat: 3 D:11/12 34387 Mecidiyek?y - ?stanbul     Telefon : 0212 275 13 88 - 0212 275 13 89   Fax : 0212 217 88 88

KAS?SEN

Türkiye Selüloz, Ka??t ve A?a? Mamulleri Sanayi ??verenleri Sendikas?