4857 SAYILI ?? KANUNU:

____________________________________________________________________________________________

Kanun No. 4857  /  Kabul Tarihi: 22/05/2003


D?RDüNCü B?LüM: ??in Düzenlenmesi

____________________________________________________________________________________________

?al??ma süresi

MADDE 63. - Genel bak?mdan ?al??ma süresi haftada en ?ok k?rkbe? saattir. Aksi kararla?t?r?lmam??sa bu süre, i?yerlerinde haftan?n ?al???lan günlerine e?it ?l?üde b?lünerek uygulan?r.

Taraflar?n anla?mas? ile haftal?k normal ?al??ma süresi, i?yerlerinde haftan?n ?al???lan günlerine, günde onbir saati a?mamak ko?ulu ile farkl? ?ekilde da??t?labilir. Bu halde, iki ayl?k süre i?inde i??inin haftal?k ortalama ?al??ma süresi, normal haftal?k ?al??ma süresini a?amaz. Denkle?tirme süresi toplu i? s?zle?meleri ile d?rt aya kadar art?r?labilir.

?al??ma sürelerinin yukar?daki esaslar ?er?evesinde uygulama ?eeri, ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl??? taraf?ndan haz?rlanacak bir y?netmelikle düzenlenir.

Sa?l?k kurallar? bak?m?ndan günde ancak yedibu?uk saat ve daha az ?al???lmas? gereken i?ler, ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl??? ile Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan mü?tereken haz?rlanacak bir y?netmelikle düzenlenir.


Telafi ?al??mas?

MADDE 64. - Zorunlu nedenlerle i?in durmas?, ulusal bayram ve genel tatillerden ?nce veya sonra i?yerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle i?yerinde normal ?al??ma sürelerinin ?nemli ?l?üde alt?nda ?al???lmas? veya tamamen tatil edilmesi ya da i??inin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde,Swiss Replica Watches i?veren iki ay i?inde ?al???lmayan süreler i?in telafi ?al??mas? yapt?rabilir. Bu ?al??malar fazla ?al??ma veya fazla sürelerle ?al??ma say?lmaz.

Telafi ?al??malar?, günlük en ?ok ?al??ma süresini a?mamak ko?ulu ile günde ü? saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi ?al??mas? yapt?r?lamaz.


K?sa ?al??ma ve k?sa ?al??ma ?dene?i

MADDE 65. - Genel ekonomik kriz veya zorlay?c? sebeplerle i?yerindeki haftal?k ?al??ma sürelerini ge?ici olarak ?nemli ?l?üde azaltan veya i?yerinde faaliyeti tamamen veya k?smen ge?ici olarak durduran i?veren, durumu derhal gerek?eleri ile birlikte Türkiye ?? Kurumuna, varsa toplu i? s?zle?mesi taraf? sendikaya bir yaz? ile bildirir. Talebin uygunlu?unun tespiti ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl???nca yap?l?r. Bunun usul ve esaslar? bir y?netmelikle belirlenir.

Yukar?da belirtilen nedenlerle i?yerinde ge?ici olarak en az d?rt hafta i?in durmas? veya k?sa ?al??ma hallerinde i??ilere ?al??t?r?lmad?klar? süre i?in i?sizlik sigortas?ndan k?sa ?al??ma ?dene?i ?denir. K?sa ?al??ma süresi, zorlay?c? sebebin devam? süresini ve herhalde ü? ay? a?amaz. ???inin k?sa ?al??ma ?dene?ine hak kazanabilmesi i?in, ?al??ma süreleri ve i?sizlik sigortas? primi ?deme gün say?s? bak?m?ndan i?sizlik ?dene?ine hak kazanma ?artlar?n? yerine getirmesi gerekir.

Günlük k?sa ?al??ma ?dene?inin miktar?,  i?sizlik ?dene?inin miktar?  kadard?r.

Zorlay?c? sebeplerle i?yerinde faaliyetin tamamen veya k?smen  ge?ici olarak durmas? halinde, i?sizlik ?dene?i ?demeleri 24 üncü maddenin (III) numaral? bendinde  ve 40 ?nc? maddede ?ng?rülen bir haftal?k süreden sonra ba?lar.

K?sa ?al??ma ?dene?i ald??? süre i?inde i??inin hastal?k ve anal?k sigortas?na ait primler ??sizlik Sigortas? Fonu taraf?ndan 2/3 oran?nda Sosyal Sigortalar Kurumuna aktar?l?r. Bu primler, sigorta primlerinin hesab?nda esas al?nan en alt kazan? s?n?r? üzerinden  hesaplan?r. ???i, i?sizlik ?dene?inden yararlanma süresini doldurmadan tekrar i?e ba?lar ve i?sizlik sigortas?ndan yararlanmak i?in 4447 say?l? Kanunun ?ng?rdü?ü ko?ullar ger?ekle?meden i?siz kal?rsa, k?sa ?al??ma ?dene?i ald??? süre ??kar?ld?ktan sonra, daha ?nce hak etti?i i?sizlik ?dene?i süresini dolduruncaya kadar i?sizlik ?dene?inden yararlan?r.

K?sa ?al??ma ?dene?inin ?deme süresi i?inde ?denmesi gereken ge?ici i? g?remezlik ?dene?inin miktar? k?sa ?al??ma ?dene?inin miktar?ndan  fazla olamaz. Ge?ici i? g?remezlik ?dene?inin ?dendi?i d?nemde, bu maddede ?ng?rülen hastal?k ve anal?k sigortas? primi ?denmez.


?al??ma süresinden say?lan  haller

MADDE 66. - A?a??daki süreler i??inin günlük ?al??ma sürelerinden say?l?r:

a) Madenlerde, ta?ocaklar?nda yahut her ne ?ekilde olursa olsun yeralt?nda veya su alt?nda ?al???lacak i?lerde i??ilerin kuyulara, dehlizlere veya as?l ?al??ma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden  ??kmalar? i?in gereken süreler.

b) ???ilerin i?veren taraf?ndan i?yerlerinden ba?ka bir yerde ?al??t?r?lmak üzere g?nderilmeleri halinde yolda ge?en süreler.

c) ???inin i?inde ve her an i? g?rmeye haz?r bir halde bulunmakla beraber ?al??t?r?lmaks?z?n ve ??kacak i?i bekleyerek bo? ge?irdi?i süreler.

d) ???inin i?veren taraf?ndan ba?ka bir yere g?nderilmesi veya i?veren evinde veya bürosunda yahut i?verenle ilgili herhangi bir yerde me?gul edilmesi suretiyle as?l i?ini yapmaks?z?n ge?irdi?i süreler.

e) ?ocuk emziren kad?n i??ilerin ?ocuklar?na süt vermeleri i?in belirtilecek süreler.

f) Demiryollar?,Replica Watches karayollar? ve k?prülerin yap?lmas?, korunmas? ya da onar?m ve tadili gibi, i??ilerin yerle?im yerlerinden uzak bir mesafede bulunan i?yerlerine hep birlikte getirilip g?türülmeleri gereken her türlü i?lerde bunlar?n toplu ve düzenli bir ?ekilde g?türülüp getirilmeleri esnas?nda ge?en süreler.

??in niteli?inden do?may?p da i?veren taraf?ndan s?rf sosyal yard?m amac?yla i?yerine g?türülüp getirilme esnas?nda ara?larda ge?en süre ?al??ma süresinden say?lmaz.


Günlük ?al??man?n ba?lama ve biti? saatleri

MADDE 67. - Günlük ?al??man?n  ba?lama ve biti? saatleri ile dinlenme saatleri i?yerlerinde i??ilere duyurulur.

??in niteli?ine g?re i?in ba?lama ve biti? saatleri i??iler i?in farkl? ?ekilde düzenlenebilir.


Ara dinlenmesi

MADDE 68. - Günlük ?al??ma süresinin ortalama bir zaman?nda o yerin gelenekleri ve i?in gere?ine g?re ayarlanmak suretiyle i??ilere;

a) D?rt saat veya daha k?sa süreli i?lerde onbe? dakika,

b) D?rt saatten fazla ve yedibu?uk saate kadar (yedibu?uk saat dahil) süreli i?lerde yar?m saat,

c) Yedibu?uk saatten fazla süreli i?lerde bir saat,

Ara dinlenmesi verilir.

Bu dinlenme süreleri en az olup aral?ks?z verilir.

Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve i?in niteli?i g?z ?nünde tutularak s?zle?meler ile aral? olarak kulland?r?labilir.

Dinlenmeler bir i?yerinde i??ilere ayn? veya de?i?ik saatlerde kulland?r?labilir.

Ara dinlenmeleri ?al??ma süresinden say?lmaz.


Gece süresi ve gece ?al??malar?

MADDE 69. - ?al??ma hayat?nda "gece" en ge? saat 20.00'de ba?layarak en erken saat 06.00'ya kadar ge?en ve her halde en fazla onbir saat süren d?nemdir.

Baz? i?lerin niteli?ine ve gere?ine g?re yahut yurdun baz? b?lgelerinin ?zellikleri bak?m?ndan, ?al??ma hayat?na ili?kin "gece" ba?lang?c?n?n daha geriye al?nmas? veya yaz ve k?? saatlerinin  ayarlanmas?, yahut gün d?neminin ba?lama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle birinci f?kradaki hükmün uygulama ?eerini tespit etmek yahut baz? gece ?al??malar?na herhangi bir oranda fazla ücret ?denmesi usulünü koymak veyahut gece i?letilmelerinde ekonomik bir zorunluluk bulunmayan i?yerlerinde i??ilerin gece ?al??malar?n? yasak etmek üzere y?netmelikler ??kart?labilir.

???ilerin gece ?al??malar? yedibu?uk saati ge?emez.

Gece ?al??t?r?lacak i??ilerin sa?l?k durumlar?n?n gece ?al??mas?na uygun oldu?u, i?e ba?lamadan ?nce al?nacak sa?l?k raporu ile belgelenir. Gece ?al??t?r?lan i??iler en ge? iki y?lda bir defa i?veren taraf?ndan periyodik sa?l?k kontrolünden ge?irilirler. ???ilerinin sa?l?k kontrollerinin masraflar? i?veren taraf?ndan kar??lan?r.

Gece ?al??mas? nedeniyle sa?l???n?n bozuldu?unu raporla belgeleyen i??iye i?veren, mümkünse gündüz postas?nda durumuna uygun bir i? verir.

??veren gece postalar?nda ?al??t?r?lacak i??ilerin listelerini ve bu i??iler i?in i?e ba?lamadan ?nce al?nan ve periyodik sa?l?k raporlar?n?n bir nüshas?n? ilgili b?lge müdürlü?üne vermekle yükümlüdür.

Gece ve gündüz i?letilen ve n?betle?e i??i postalar? kullan?lan i?lerde, bir ?al??ma haftas? gece ?al??t?r?lan i??ilerin, ondan sonra gelen ikinci ?al??ma haftas? gündüz ?al??t?r?lmalar? suretiyle postalar s?raya konur. Gece ve gündüz postalar?nda iki haftal?k n?betle?me esas? da uygulanabilir.

Postas? de?i?tirilecek i??i kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden di?er postada ?al??t?r?lamaz.


Haz?rlama, tamamlama ve  temizleme i?leri

MADDE 70. - Genel olarak bir i?yerinde belirli ?al??ma saatlerinden ?nce veya sonra gerekli olan haz?rlama veya tamamlama yahut temizleme i?lerinde ?al??an i??iler i?in i?in düzenlenmesi ile ilgili hükümlerden hangilerinin uygulanmayaca?? yahut ne gibi de?i?ik ?artlar ve usullerle uygulanaca?? ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl??? taraf?ndan haz?rlanacak bir y?netmelikte g?sterilir.


?al??t?rma ya?? ve ?ocuklar? ?al??t?rma yasa??

MADDE 71. - Onbe? ya??n? doldurmam?? ?ocuklar?n ?al??t?r?lmas? yasakt?r. Ancak, ond?rt ya??n? doldurmu? ve ilk??retimi tamamlam?? olan ?ocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki geli?melerine ve e?itime devam edenlerin okullar?na devam?na engel olmayacak hafif i?lerde ?al??t?r?labilirler.

?ocuk ve gen? i??ilerin i?e yerle?tirilmelerinde ve ?al??t?r?labilecekleri i?lerde güvenlik, sa?l?k, bedensel, zihinsel ve psikolojik geli?meleri, ki?isel yatk?nl?k ve yetenekleri dikkate al?n?r. ?ocu?un g?rdü?ü i? onun okula gitmesine, mesleki e?itiminin devam?na engel olamaz, onun derslerini düzenli bir ?ekilde izlemesine zarar veremez.

Onsekiz ya??n? doldurmam?? ?ocuk ve gen? i??iler bak?m?ndan yasak olan i?ler ile onbe? ya??n? tamamlam??, ancak onsekiz ya??n? tamamlamam?? gen? i??ilerin ?al??mas?na izin verilecek i?ler, ond?rt ya??n? bitirmi? ve ilk ??retimini tamamlam?? ?ocuklar?n ?al??t?r?labilecekleri hafif i?ler ve ?al??ma ko?ullar? ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl??? taraf?ndan alt? ay i?inde ??kar?lacak bir y?netmelikle belirlenir.

Temel e?itimi tamamlam?? ve okula gitmeyen ?ocuklar?n ?al??ma saatleri günde yedi ve haftada otuzbe? saatten fazla olamaz. Ancak, onbe? ya??n? tamamlam?? ?ocuklar i?in bu süre günde sekiz ve haftada k?rk saate kadar art?r?labilir.

Okula devam eden ?ocuklar?n e?itim d?nemindeki ?al??ma süreleri, e?itim saatleri d???nda olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapal? oldu?u d?nemlerde ?al??ma süreleri yukar?da birinci f?krada ?ng?rülen süreleri a?amaz.


Yer ve su alt?nda ?al??t?rma yasa??

MADDE 72. - Maden ocaklar? ile kablo d??emesi, kanalizasyon ve tünel in?aat? gibi yer alt?nda veya su alt?nda ?al???lacak i?lerde onsekiz ya??n? doldurmam?? erkek ve her ya?taki kad?nlar?n ?al??t?r?lmas? yasakt?r.


Gece ?al??t?rma yasa??

MADDE 73. - Sanayie ait i?lerde onsekiz ya??n? doldurmam?? ?ocuk ve gen? i??ilerin gece ?al??t?r?lmas? yasakt?r.

Onsekiz ya??n? doldurmu? kad?n i??ilerin gece postalar?nda ?al??t?r?lmas?na ili?kin usul ve esaslar Sa?l?k Bakanl???n?n g?rü?ü al?narak ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl???nca haz?rlanacak bir y?netmelikte g?sterilir.


Anal?k halinde ?al??ma ve süt izni

MADDE 74. - Kad?n i??ilerin do?umdan ?nce sekiz ve do?umdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onalt? haftal?k süre i?in ?al??t?r?lmamalar? esast?r. ?o?ul gebelik halinde do?umdan ?nce ?al??t?r?lmayacak sekiz haftal?k süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sa?l?k durumu uygun oldu?u takdirde, doktorun onay? ile kad?n i??i isterse do?umdan ?nceki ü? haftaya kadar i?yerinde ?al??abilir. Bu durumda, kad?n i??inin ?al??t??? süreler do?um sonras? sürelere eklenir.

Yukar?da ?ng?rülen süreler i??inin sa?l?k durumuna ve i?in ?zelli?ine g?re do?umdan ?nce ve sonra gerekirse art?r?labilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.

Hamilelik süresince kad?n i??iye periyodik kontroller i?in ücretli izin verilir.

Hekim raporu ile gerekli g?rüldü?ü takdirde, hamile kad?n i??i sa?l???na uygun daha hafif i?lerde ?al??t?r?l?r. Bu halde i??inin ücretinde bir indirim yap?lmaz.

?ste?i halinde kad?n i??iye, onalt? haftal?k sürenin tamamlanmas?ndan veya ?o?ul gebelik halinde onsekiz haftal?k süreden sonra alt? aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, y?ll?k ücretli izin hakk?n?n hesab?nda dikkate al?nmaz.

Kad?n i??ilere bir ya??ndan kü?ük ?ocuklar?n? emzirmeleri i?in günde toplam birbu?uk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler aras?nda ve ka?a b?lünerek kulllan?laca??n? i??i kendisi belirler. Bu süre günlük ?al??ma süresinden say?l?r. ???i ?zlük dosyas?

MADDE 75. - ??veren ?al??t?rd??? her i??i i?in bir ?zlük dosyas? düzenler. ??veren bu dosyada, i??inin kimlik bilgilerinin yan?nda, bu Kanun ve di?er kanunlar uyar?nca düzenlemek zorunda oldu?u her türlü belge ve kay?tlar? saklamak ve bunlar? istendi?i zaman yetkili memur ve mercilere g?stermek zorundad?r.

??veren, i??i hakk?nda edindi?i bilgileri dürüstlük kurallar? ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmas?nda i??inin hakl? ??kar? bulunan bilgileri a??klamamakla yükümlüdür.


Y?netmelikler

MADDE 76. - Nitelikleri gere?i günlük ve haftal?k ?al??ma sürelerinin 63 üncü maddede ?ng?rüldü?ü ?ekilde uygulanmas? mümkün olmayan i? ve i?yerlerinde ?al??ma sürelerinin günlük yasal ?al??ma süresini a?mayacak ?ekilde ve en ?ok alt? aya kadar denkle?tirme süresi tan?narak uygulanmas?n? sa?layacak usuller ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl???nca haz?rlanacak y?netmeliklerle düzenlenir.

Nitelikleri dolay?s?yla devaml? ?al??t?klar? i?in durmaks?z?n birbiri ard?na i??i postalar? ?al??t?r?larak i?letilen yahut n?betle?e i??i postalar? ile yap?lan i?lerde, ?al??ma sürelerine, hafta tatillerine ve gece ?al??malar?na ve ?al??ma ortas?ndaki zorunlu dinlenmelere dair ?zel usul ve esaslar ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl???nca haz?rlanacak y?netmeliklerle düzenlenir.

____________________________________________________________________________________________

mechanische uhren

militaruhren

chronograph herrenuhr

sport herrenuhren

sport herrenuhren

herrenuhren leder

herrenuhren edelstahl

herrenuhren schwarz

herrenuhr rosegold

goldene herrenuhren

montre femme cuir

montre squelette femme

montre femme cuir pas cher

montre or femme luxe

montre mecanique femme

Türkiye Selüloz, Ka??t ve A?a? Mamulleri Sanayi ??verenleri Sendikas? - KAS?SEN

Büyükdere Cad. No: 95 ??nar Apt. Kat: 3 D:11/12 34387 Mecidiyek?y - ?stanbul     Telefon : 0212 275 13 88 - 0212 275 13 89   Fax : 0212 217 88 88

KAS?SEN

Türkiye Selüloz, Ka??t ve A?a? Mamulleri Sanayi ??verenleri Sendikas?