4857 SAYILI ?? KANUNU:

____________________________________________________________________________________________

Kanun No. 4857  /  Kabul Tarihi: 22/05/2003


B?R?NC? B?LüM: Genel Hükümler

____________________________________________________________________________________________

Ama? ve kapsam

MADDE 1. - Bu Kanunun amac? i?verenler ile bir i? s?zle?mesine dayanarak ?al??t?r?lan i??ilerin ?al??ma ?artlar? ve ?al??ma ortam?na ili?kin hak ve sorumluluklar?n? düzenlemektir.

Bu Kanun, 4 üncü maddedeki istisnalar d???nda kalan bütün i?yerlerine, bu i?yerlerinin i?verenleri ile i?veren veerine ve i??ilerine faaliyet konular?na bak?lmaks?z?n uygulan?r.

??yerleri, i?verenler, i?veren veeri ve i??iler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bak?lmaks?z?n bu Kanun hükümleri ile ba?l? olurlar.


Tan?mlar

MADDE 2. - Bir i? s?zle?mesine dayanarak ?al??an ger?ek ki?iye i??i, i??i ?al??t?ran ger?ek veya tüzel ki?iye yahut tüzel ki?ili?i olmayan kurum ve kurulu?lara i?veren, i??i ile i?veren aras?nda kurulan ili?kiye i? ili?kisi denir. ??veren taraf?ndan mal veya hizmet üretmek amac?yla madd? olan ve olmayan unsurlar ile i??inin birlikte ?rgütlendi?i birime i?yeri denir.

??verenin i?yerinde üretti?i mal veya hizmet ile nitelik y?nünden ba?l?l??? bulunan ve ayn? y?netim alt?nda ?rgütlenen yerler (i?yerine ba?l? yerler) ile dinlenme, ?ocuk emzirme, yemek, uyku, y?kanma, muayene ve bak?m, beden ve meslek? e?itim ve avlu gibi di?er eklentiler ve ara?lar da i?yerinden say?l?r.

??yeri, i?yerine ba?l? yerler, eklentiler ve ara?lar ile olu?turulan i? organizasyonu kapsam?nda bir bütündür.

??veren ad?na hareket eden ve i?in, i?yerinin ve i?letmenin y?netiminde g?rev alan kimselere i?veren vekili denir. ??veren vekilinin bu s?fatla i??ilere kar?? i?lem ve yükümlülüklerinden do?rudan i?veren sorumludur.

Bu Kanunda i?veren i?in ?ng?rülen her ?e?it sorumluluk ve zorunluluklar i?veren veeri hakk?nda da uygulan?r. ??veren vei?i s?fat?, i??ilere tan?nan hak ve yükümlülükleri ortadan kald?rmaz.

Bir i?verenden, i?yerinde yürüttü?ü mal veya hizmet üretimine ili?kin yard?mc? i?lerinde veya as?l i?in bir b?lümünde i?letmenin ve i?in gere?i ile teknolojik nedenlerle uzmanl?k gerektiren i?lerde i? alan ve bu i? i?in g?revlendirdi?i i??ilerini sadece bu i?yerinde ald??? i?te ?al??t?ran di?er i?veren ile i? ald??? i?veren aras?nda kurulan ili?kiye as?l i?veren-alt i?veren ili?kisi denir. Bu ili?kide as?l i?veren, alt i?verenin i??ilerine kar?? o i?yeri ile ilgili olarak bu Kanundan, i? s?zle?mesinden veya alt i?verenin taraf oldu?u toplu i? s?zle?mesinden do?an yükümlülüklerinden alt i?veren ile birlikte sorumludur.

As?l i?verenin i??ilerinin alt i?veren taraf?ndan i?e al?narak ?al??t?r?lmaya devam ettirilmesi suretiyle haklar? k?s?tlanamaz veya daha ?nce o i?yerinde ?al??t?r?lan kimse ile alt i?veren ili?kisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak as?l i?veren alt i?veren ili?kisinin muvazaal? i?leme dayand??? kabul edilerek alt i?verenin i??ileri ba?lang??tan itibaren as?l i?verenin i??isi say?larak i?lem g?rürler. ??letmenin ve i?in gere?i ile teknolojik nedenlerle uzmanl?k gerektiren i?ler d???nda as?l i? b?lünerek alt i?verenlere verilemez.


??yerini bildirme

MADDE 3. - Bu Kanunun kapsam?na giren nitelikte bir i?yerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, ?al??ma konusunu k?smen veya tamamen de?i?tiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve i?yerini kapatan i?veren, i?yerinin unvan ve adresini, ?al??t?r?lan i??i say?s?n?, ?al??ma konusunu, i?in ba?lama veya bitme gününü, kendi ad?n? ve soyad?n? yahut unvan?n?, adresini, varsa i?veren vekili veya veerinin ad?, soyad? ve adreslerini bir ay i?inde b?lge müdürlü?üne bildirmek zorundad?r.

Alt i?veren, bu s?fatla mal veya hizmet üretimi i?in meydana getirdi?i kendi i?yeri i?in birinci f?kra hükmüne g?re bildirim yapmakla yükümlüdür.


?stisnalar

MADDE 4.- A?a??da belirtilen i?lerde ve i? ili?kilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz;

a) Deniz ve hava ta??ma i?lerinde,

b) 50'den az i??i ?al??t?r?lan (50 dahil) tar?m ve orman i?lerinin yap?ld??? i?yerlerinde veya i?letmelerinde,

c) Aile ekonomisi s?n?rlar? i?inde kalan tar?mla ilgili her ?e?it yap? i?leri,

d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) h?s?mlar? aras?nda d??ardan ba?ka biri kat?lmayarak evlerde ve el sanatlar?n?n yap?ld??? i?lerde,

e) Ev hizmetlerinde,

f) ?? sa?l??? ve güvenli?i hükümleri sakl? kalmak üzere ??raklar hakk?nda,

g) Sporcular hakk?nda,

h) Rehabilite edilenler hakk?nda,

?) 507 say?l? Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun ü? ki?inin ?al??t??? i?yerlerinde.


?u kadar ki;

a) K?y?larda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yap?lan yükleme ve bo?altma i?leri,

b) Havac?l???n bütün yer tesislerinde yürütülen i?ler,

c) Tar?m sanatlar? ile tar?m aletleri, makine ve par?alar?n?n yap?ld??? at?lye ve fabrikalarda g?rülen i?ler,

d) Tar?m i?letmelerinde yap?lan yap? i?leri,

e) Halk?n faydalanmas?na a??k veya  i?yerinin eklentisi durumunda olan park ve bah?e i?leri,

f) Deniz ?? Kanunu kapsam?na girmeyen ve tar?m i?lerinden say?lmayan, denizlerde ?al??an su ürünleri üreticileri ile ilgili i?ler,

Bu Kanun hükümlerine tabidir.


E?it davranma ilkesi

MADDE 5. - ?? ili?kisinde dil, ?rk, cinsiyet, siyasal dü?ünce, felsef? inan?, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayal? ay?r?m yap?lamaz.

??veren, esasl? sebepler olmad?k?a tam süreli ?al??an i??i kar??s?nda k?sm? süreli ?al??an i??iye, belirsiz süreli ?al??an i??i kar??s?nda belirli süreli ?al??an i??iye farkl? i?lem yapamaz.

??veren, biyolojik veya i?in niteli?ine ili?kin sebepler zorunlu k?lmad?k?a, bir i??iye, i? s?zle?mesinin yap?lmas?nda, ?artlar?n?n olu?turulmas?nda, uygulanmas?nda ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle do?rudan veya dolayl? farkl? i?lem yapamaz.

Ayn? veya e?it de?erde bir i? i?in cinsiyet nedeniyle daha dü?ük ücret kararla?t?r?lamaz.

???inin cinsiyeti nedeniyle ?zel koruyucu hükümlerin uygulanmas?, daha dü?ük bir ücretin uygulanmas?n? hakl? k?lmaz.

?? ili?kisinde veya sona ermesinde yukar?daki f?kra hükümlerine ayk?r? davran?ld???nda i??i, d?rt aya kadar ücreti tutar?ndaki uygun bir tazminattan ba?ka yoksun b?rak?ld??? haklar?n? da talep edebilir. 2821 say?l? Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi hükümleri sakl?d?r.

20 nci madde hükümleri sakl? kalmak üzere i?verenin yukar?daki f?kra hükümlerine ayk?r? davrand???n? i??i ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, i??i bir ihlalin varl??? ihtimalini gü?lü bir bi?imde g?steren bir durumu ortaya koydu?unda, i?veren b?yle bir ihlalin mevcut olmad???n? ispat etmekle yükümlü olur.


??yerinin veya bir b?lümünün devri

MADDE 6. - ??yeri veya i?yerinin bir b?lümü hukuk? bir i?leme dayal? olarak ba?ka birine devredildi?inde, devir tarihinde i?yerinde veya bir b?lümünde mevcut olan i? s?zle?meleri bütün hak ve bor?lar? ile birlikte devralana ge?er.

Devralan i?veren, i??inin hizmet süresinin esas al?nd??? haklarda, i??inin devreden i?veren yan?nda i?e ba?lad??? tarihe g?re i?lem yapmakla yükümlüdür.

Yukar?daki hükümlere g?re devir halinde, devirden ?nce do?mu? olan ve devir tarihinde ?denmesi gereken bor?lardan devreden ve devralan i?veren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden i?verenin sorumlulu?u devir tarihinden itibaren iki y?l ile s?n?rl?d?r.

Tüzel ki?ili?in birle?me veya kat?lma ya da türünün de?i?mesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz.

Devreden veya devralan i?veren i? s?zle?mesini s?rf i?yerinin veya i?yerinin bir b?lümünün devrinden dolay? feshedemez ve devir i??i y?nünden fesih i?in hakl? sebep olu?turmaz. Devreden veya devralan i?verenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut i? organizasyonu de?i?ikli?inin gerekli k?ld??? fesih haklar? veya i??i ve i?verenlerin hakl? sebeplerden derhal fesih haklar? sakl?d?r.

Yukar?daki hükümler, iflas dolay?s?yla malvarl???n?n tasfiyesi sonucu i?yerinin veya bir b?lümünün ba?kas?na devri halinde uygulanmaz.


Ge?ici i? ili?kisi

MADDE 7.- ??veren, devir s?ras?nda yaz?l? r?zas?n? almak suretiyle bir i??iyi; holding bünyesi i?inde veya ayn? ?irketler toplulu?una ba?l? ba?ka bir i?yerinde veya yapmakta oldu?u i?e benzer i?lerde ?al??t?r?lmas? ko?uluyla ba?ka bir i?verene i? g?rme edimini yerine getirmek üzere ge?ici olarak devretti?inde ge?ici i? ili?kisi ger?ekle?mi? olur. Bu halde i? s?zle?mesi devam etmekle beraber, i??i bu s?zle?meye g?re üstlendi?i i?in g?rülmesini, i? s?zle?mesine ge?ici i? ili?kisi kurulan i?verene kar?? yerine getirmekle yükümlü olur. Ge?ici i? ili?kisi kurulan i?veren i??iye  talimat verme hakk?na sahip olup, i??iye sa?l?k ve güvenlik risklerine kar?? gerekli e?itimi vermekle yükümlüdür.

Ge?ici i? ili?kisi alt? ay? ge?memek üzere yaz?l? olarak yap?l?r, gerekti?inde en fazla iki defa yenilenebilir.

??verenin, ücreti ?deme yükümlülü?ü devam eder. Ge?ici i? ili?kisi kurulan i?veren, i??inin kendisinde ?al??t??? sürede ?denmeyen ücretinden, i??iyi g?zetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden i?veren ile birlikte sorumludur.

???i, i?yerine ve i?e ili?kin olup kusuru ile sebep oldu?u zarardan ge?ici i? ili?kisi kurulan i?verene kar?? sorumludur. ???inin ge?ici s?zle?mesinden aksi anla??lm?yorsa, i??inin di?er hak ve yükümlülüklerine ili?kin bu Kanundaki düzenlemeler ge?ici i? ili?kisi kurulan i?verenle olan ili?kisine de uygulan?r.

???iyi ge?ici olarak devralan i?veren grev ve lokavt a?amas?na gelen bir toplu i? uyu?mazl???n?n taraf? ise, i??i grev ve lokavt?n uygulanmas? s?ras?nda ?al??t?r?lamaz. Ancak, 2822 say?l? Toplu ?? S?zle?mesi, Grev ve Lokavt Kanununun 39 uncu maddesi hükümleri sakl?d?r. ??veren, i??isini grev ve lokavt süresince kendi i?yerinde ?al??t?rmak zorundad?r.

Toplu i??i ??karmaya gidilen i?yerlerinde ??karma tarihinden itibaren alt? ay i?inde toplu i??i ??karman?n konusu olan i?lerde ge?ici i? ili?kisi ger?ekle?mez.

____________________________________________________________________________________________

<

montre femme cuir

montre squelette femme

montre femme cuir pas cher

montre or femme luxe

montre mecanique femme

>

Türkiye Selüloz, Ka??t ve A?a? Mamulleri Sanayi ??verenleri Sendikas? - KAS?SEN

Büyükdere Cad. No: 95 ??nar Apt. Kat: 3 D:11/12 34387 Mecidiyek?y - ?stanbul     Telefon : 0212 275 13 88 - 0212 275 13 89   Fax : 0212 217 88 88

mechanische uhren

militaruhren

chronograph herrenuhr

sport herrenuhren

sport herrenuhren

herrenuhren leder

herrenuhren edelstahl

herrenuhren schwarz

herrenuhr rosegold

goldene herrenuhren

KAS?SEN

Türkiye Selüloz, Ka??t ve A?a? Mamulleri Sanayi ??verenleri Sendikas?